Even voorstellen, Elma Haakmeester

Mijn naam is Elma Haakmeester en ik ben projectmanager bij het Kadaster in Zwolle. Na de zomervakantie heb ik het stokje overgenomen van Henri Mulder als projectleider van de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak. Ik heb er zin in om, samen met de verschillende betrokken partijen, te verkennen hoe we binnen het nieuwe GLB het gebiedsgerichte werken ook echt werkend en toegankelijk kunnen krijgen.
 
Er is een tegeltjeswijsheid die zegt “Alleen ga je sneller, samen kom je verder” en ik denk dat dat ook van toepassing is op gebiedsgericht werken. Door als gebiedspartijen samen op te trekken en gezamenlijk inzicht te verkrijgen in de opgaven die er op gebiedsniveau zijn, ontstaat er dialoog over oorzaken en oplossingen en kom je tot een gedragen plan. En dat is vervolgens de basis voor een succesvolle uitvoering, waarbij kennis en ervaringen worden uitgewisseld en een lerende aanpak ontstaat.
 

Samenwerking

In de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak wordt samen met de partners in de gebieden Achterhoek, Flevoland, Limburg en Twente onderzocht wat agrariërs nodig hebben om stappen te zetten die verbeteringen opleveren voor de kwaliteit en kwantiteit van water en bodemgezondheid in hun gebied, hoe de samenwerking tussen de partners het beste ingericht kan worden om agrariërs maximaal te ondersteunen en hoe de financiële ondersteuning vanuit het nieuwe GLB hierop aangesloten kan worden. De focus ligt op de agrarische opgaven op het vlak van bodem en water, waardoor we concreet kunnen worden in het ontwikkelen van de methodiek, het toepassen in de deelgebieden, daarvan samen te leren en door te ontwikkelen aan de hand van de praktijkervaringen.
Op gebiedsniveau kun je de bodem- en wateropgaven uiteraard niet los zien van al het andere dat er op het landelijke gebied afkomt, maar juist daardoor wordt het belang groter om te werken aan een gebiedsaanpak die oplossingen en perspectief biedt op het niveau van de bedrijfsvoering van de individuele boer en tuinder. Nou begint perspectief inmiddels wel een wat beladen woord te worden in alle politieke discussies die erover worden gevoerd, maar uiteindelijk is dat wel waar het om draait. Want vanuit een aanpak met perspectief voor alle betrokken partijen kan tot een robuuste situatie worden gekomen. Dat is ook de rode draad binnen het DAW-programma, van waaruit deze GLB-pilot is voorbereid en het projectvoorstel is geschreven. Want ook binnen DAW wordt, vanuit een vrijwillige en bovenwettelijke aanpak, gewerkt aan het duurzaam bereiken van de doelen.
 

Succes staat of valt met vertrouwen

Het succes van een gebiedsgerichte aanpak staat of valt uiteindelijk met vertrouwen. Vertrouwen in de overheid, vertrouwen in de aanpak door de gebiedspartijen, vertrouwen dat er uiteindelijk toegewerkt wordt naar een robuuste, volhoudbare situatie met bereik van de afgesproken doelen. Nu is vertrouwen moeilijk te organiseren en af te spreken. Het is iets waar je doorlopend aan moet blijven werken en dat je moet staven met acties en resultaten. In het kader van het GLB betekent dit onder meer dat mogelijkheden van financiering goed toegankelijk moeten zijn en te benutten voor een aanpak met draagvlak en dat er ruimte is voor een regionale invulling zodat er maatwerk ontstaat.
 
Het ontwikkelen van handvatten voor een gebiedsgerichte aanpak in het kader van het GLB en een transparante, toegankelijk werkwijze helpen hier heel erg bij. Juist doordat we hierover regelmatig afstemmen met degenen die aan het toekomstig GLB werken en door praktische toepassing in de deelgebieden, kan met deze GLB-pilot een aanpak worden ontwikkeld die vertrouwen geeft. Ik vind het mooi om te zien welke stappen binnen de GLB-pilot de afgelopen maanden al zijn gezet op enerzijds het inzichtelijker maken van de gebiedsdoelen door meten en monitoren en voeren van gesprekken en anderzijds ook in de methodiekontwikkeling.
 

DAW-supportteam

Zelf ben al een aantal jaren onderdeel van het DAW-supportteam en momenteel ook regiocoördinator van de regio Overijssel en Zuid-Drenthe. In het verleden heb ik verschillende verkavelingsprojecten geleid. Ook heb ik aan andere gebiedsprocessen gewerkt voor en met de agrarische sector. In de voorbereidingsfase van de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak en Landbouwloket was ik ook al betrokken, dus ik ken de achtergronden. Gelukkig zijn beide pilots inmiddels volop in uitvoering, dus ik stap echt op een rijdende trein. Mooi om te zien wat er allemaal al gebeurt en welke samenwerkingen al zijn opgebouwd in de deelgebieden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze pilot echt een bijdrage gaan leveren aan het werkend krijgen van het nieuwe GLB.
Back to top