Excursie DAW bestuurders naar akkerbouwbedrijf West-Brabant

In een kleigebied in West-Brabant, in de Zevenbergschen Hoek, waren de bestuurders van het DAW te gast op het akkerbouwbedrijf van Arjan, Carolien en Jan Schrauwen. Tijdens de excursie waren betrokkenen vanuit Ministerie I&W, Ministerie LNV, UvW, IPO, LTO Nederland, Provincie Noord-Brabant, ZLTO en WS Brabantse Delta aanwezig.

Het Bestuurlijk Overleg (BO) -DAW kwam voor het eerst samen tijdens deze excursie. De ambitie van de bestuurders en het verlangen naar beter zicht op resultaten binnen het DAW kwam tijdens deze dag expliciet naar voren. Daarnaast werd geluisterd naar de familie Schrauwen over hun akkerbouwbedrijf, wat in dit geval als voorbeeldbedrijf fungeerde. De bewustwording, het voeren van dialoog en het toepassen van maatregelen wordt gestimuleerd door DAW-projecten als BodemUp en Bedrijfsbodemwaterplannen.

Akkerbouwbedrijf van de familie Schrauwen

In zijn loods lichtte Arjan zijn bedrijfsvoering toe en welke rol het DAW daarin speelt. Hij is een gedreven ondernemer en is zich bewust van het belang van een goede bodem voor zijn gewassen. Ook heeft hij aan meerdere DAW-projecten meegedaan. Hij interesseert zich in het verbeteren van de bodem om organisch materiaal en meststoffen vast te houden. Hierdoor kunnen meststoffen beter benut worden door gewassen en vindt zo min mogelijk af- en uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater plaats.

Diverse presentaties

Johan Elshof, DAW-Regiocoördinator van Brabant en Zeeland, presenteerde hoe het DAW is en wordt uitgerold in Brabant. Marijgje Wijers en Djessie Donkers (ZLTO) lichtten het Bedrijfsbodemwaterplan toe. Hierbij wordt met een puntensysteem gewerkt om tot maatregelen te komen die het meest bijdragen aan de wateropgaven en de bedrijfsvoering.

Wat nemen we mee?

We hebben met elkaar mogen ervaren wat het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer doet door het te zien en te horen. De ambitie bij de bestuurders is groot. Het was waardevol om de agrarisch ondernemers te horen over de projecten en de resultaten in hun bedrijfsvoering. Meedoen aan projecten brengt hen innovatie en inzicht in de bedrijfsvoering. Het is goed dat Overheden in Overleg het Ondernemerschap stimuleren.

Het is waardevol dat er binnen het DAW veel ervaring is met bewustwording en kennisverspreiding en het stimuleren en begeleiden van ondernemers in het toepassen van maatregelen voor een betere bodem- en waterkwaliteit. Binnen het DAW is veel ervaring met een gebiedsgerichte aanpak en een samenwerking met diverse partijen om te werken aan regio specifieke opgaven. Deze aanpak is goed te benutten in het Nationale Programma Landelijk Gebied wat nu wordt opgezet om gebiedsgericht de stikstof, klimaat en waterdoelen te gaan realiseren.

Op de foto de aanwezigen op 18 maart

V.l.n.r.: Elies Lemkes-Straver Gedeputeerde Noord Brabant ontvangt het BO-DAW: Marije Beens (LNV), Jaap Slootmaker, Hans van den Heuvel (LTO), Sander Mager (UvW) en Bert Boerman (IPO)

Back to top