Financiële middelen om de droogte de baas te blijven

De droogte speelt de gehele agrarische sector parten: iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden om de droogte de baas te blijven en wil maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland stelt financiële middelen beschikbaar om die maatregelen te nemen. Maar, stellen DAW-regiocoördinatoren Jurgen Neimeijer en Elma Haakmeester: “De aanpak is onderdeel van de brede DAW-beweging om zowel de waterkwantiteit- als kwaliteit te verbeteren.”

Mogelijkheid voor bedrijfsspecifieke aanpak

Met het derde droge jaar op rij wordt de urgentie om maatregelen op het gebied van droogte te nemen door boeren en tuinders gevoeld, constateert Jurgen Neimeijer. “Het is daarom goed dat we dankzij het DAW al langere tijd bezig zijn met bewustwording en kennisdeling over wat een gezonde bodem is en hoe je kunt werken aan een betere waterkwaliteit.” Daar komt nu het middelenpakket via het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) bij. Neimeijer: “Nog een manier om drempels bij boeren weg te nemen. Naast advies op gebiedsniveau, het delen van kennis door demonstraties en studiegroepen via projecten kunnen we nu ook bedrijfsspecifiek advies geven en financieel ondersteunen wanneer maatregelen worden genomen.”

Altijd streven naar win-winsituatie

Met de maatregelen streven ze naar een win-win: zowel boer als de omgeving moeten er baat bij hebben, stelt Elma Haakmeester. “Neem bijvoorbeeld een maatregel als intelligente beregening in combinatie met gerichte advisering. Het kan lijken of dit vooral gericht is op de landbouwkundige productie. Maar door te zorgen voor voldoende waterbeschikbaarheid, blijft een gewas groeien en worden nutriënten benut in plaats van dat ze af- of uitspoelen. Dat is dus goed voor zowel de waterkwaliteit als de waterbeschikbaarheid.”

Aansluiten bij bestaande samenwerkingen

In Overijssel en Zuid-Drenthe is de aanpak van droogte via het DAW-programma al van start gegaan. Gebiedsmakelaars bespreken met boer en tuinder aan de keukentafel wat de beste droogteaanpak voor dat specifieke bedrijf is. Haakmeester: “Dit programma maakt het mogelijk dat we meer adviseurs kunnen inzetten en dus meer boeren begeleiden bij het nemen van maatregelen. We adviseren, doen suggesties en ondersteunen bij de aanvraag.” En dan gaat het niet alleen om de aanpak van droogte, ‘bodem- en waterkwaliteit is altijd onderdeel van het gesprek’. 

In Gelderland loopt de DAW-aanpak ook al volop en wordt eveneens zoveel mogelijk aangesloten bij al bestaande projecten of samenwerkingen. Neimeijer: “Geen nieuwe projecten opstarten, maar zorgen dat we daar zijn waar men al actief is met kennisdeling en bewustwording, zoals bij het grondwaterbeschermingsproject Waterwijs Boeren. Daar kunnen we met de nu beschikbare extra middelen zorgen dat maatregelen ook daadwerkelijk genomen worden.”

Boeren helpen voorbereid te zijn

Een blijvende stimulerende beweging gericht op voldoende schoon water en een gezonde bodem, dat is het doel van Haakmeester en Neimeijer. Haakmeester: “Klimaatadaptatie, zorgen om grondwaterbeschermingsgebieden, het blijft. En wij kunnen de boeren wat bieden om daarop voorbereid te zijn.”

Meer informatie

Meer weten over de droogteaanpak in Oost-Nederland? Weten welke middelen voor welke maatregelen beschikbaar zijn? Kijk dan op https://agrarischwaterbeheer.nl/droogte of neem contact op via 088 888 66 31 of DAW@ltonoord.nl.

 

Back to top