Fiscaal voordeel bij maatregelen schoon erf

Heeft u plannen voor het aanpassen van uw erf? Wilt u maatregelen nemen op het erf om emissie te beperken? Dan is er goed nieuws: Met de Maatlat Schoon Erf kunnen agrariërs  hun investeringen in emissiearmere erven fiscaal voordelig uitvoeren. De regeling en certificatieschema is verlengd door het College van Deskundigen agro/food. 

Doel Maatlat Schoon Erf

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het doel dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Het gaat daarbij om emissies die voorkomen uit mest, urine, compost, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Boerenerven spelen daarin een belangrijke rol. Met de Maatlat Schoon Erf kunnen agrariërs - vooruitlopend op die wettelijke verplichtingen - hun investeringen in emissiearmere erven fiscaal voordelig uitvoeren. In de MIA- en Vamil-regeling is daarvoor een code ‘Emissiearm erf’ opgenomen, waarmee agrariërs in aanmerking komen voor fiscale voordelen. Door allerlei maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.

Agrariërs krijgen fiscaal voordeel voor investeringen

Om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel, moeten de voorzieningen waarin de agrariër investeert voldoen aan de criteria van de Maatlat Schoon Erf. Een certificaat is nodig om dit aan te tonen.

Via een digitale tool kan het certificaat worden aangevraagd, maar ook vrijblijvend een erfscan worden gemaakt. Zo weet de agrariër of zijn erf kan voldoen aan de criteria en welke documenten nodig zijn. De certificatie-instelling controleert of het erf aan de voorwaarden van het certificatieschema voldoet.

Voor welke agrarische sectoren?

Erven van agrariërs uit de volgende sectoren komen in aanmerking voor een certificaat Maatlat Schoon Erf:

 • Rundveehouderij (melkvee, vleesvee en jongvee)
 • Schapenhouderij en geitenhouderij
 • Akkerbouw en vollegrondsgroenten
 • Bloembollen
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt

Inhoud Maatlat Schoon Erf

 • Het certificatieschema gaat uit van een integrale benadering om erfemissies te voorkomen en is opgebouwd uit verplichte maatregelen en keuzemaatregelen.
 • Alleen als een bepaalde activiteit voorkomt op een erf dan moeten daarvoor verplichte maatregelen en de bijbehorende randvoorwaarden worden uitgevoerd.
  Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een spuitmachine op het bedrijf, dan is de aanwezigheid/aanleg van een daartoe uitgeruste wasplaats verplicht.
 • Boven op de verplichte maatregelen kunnen nog extra voorzieningen worden toegepast waarmee punten kunnen worden verdiend. Deelnemers moeten een minimaal aantal punten behalen.

Meer informatie

Het certificatieschema kunt u downloaden via de website. De aanvullende besluiten die het College van Deskundigen het afgelopen jaar voor de Maatlat Schoon Erf heeft genomen, zijn al in het certificatieschema verwerkt. Voor inspiratie over maatregelen kunt ook eens kijken op schoonerfschoonwater.nl

Op de website https://maatlatschoonerf.nl staat alle informatie over het certificatieproces onder het menu ‘Voor agrariërs’:

Back to top