In gesprek met... Arie Verhorst, portefeuillehouder water en bodem LTO Noord

Maandelijks gaan we in gesprek met een betrokkene bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit keer met Arie Verhorst, portefeuillehouder water en bodem LTO Noord West én akkerbouwer en melkveehouder.

Welke rol pak jij op voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)?

“Ik ben vanaf het begin zijdelings betrokken bij het DAW en van meet af aan is mijn doel stimuleren dat we aan de slag gaan met de bodem- en wateropgave. En met we bedoel ik niet alleen boeren en tuinders, maar ook bestuurders, zoals het waterschap.  DAW is namelijk geen LTO-project, maar een gezamenlijk project waarbij we alle relevante partijen nodig hebben. In West-Nederland heb ik te maken met wel acht waterschappen, dus dat is veel herhaling om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kanten op staan.”

Wat heb jij in de afgelopen tien jaar zien veranderen ten aanzien van de bodem- en wateropgaven?

“Terugkijkend op waar we eerst stonden zie ik enorme vooruitgang. De urgentie voor een betere bodem- en waterkwaliteit wordt gevoeld door boeren en tuinders en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wordt ons allemaal als het juiste instrument gezien om de doelen te behalen. Die steun is belangrijk.”

Wat speelt op het gebied van bodem en water in West-Nederland?

“Waterkwaliteit natuurlijk, maar ik vraag ook aandacht voor waterkwantiteit: is er voldoende zoetwater beschikbaar? Hoe kunnen we boeren en tuinders ondersteunen bij aanpak van verzilting? En bodemdaling? Deze thema’s kan ik niet vaak genoeg benoemen in mijn gesprekken met waterschapbestuurders. Zij denken toch vooral aan waterkwaliteit. Ik zie daar ook kansen: als we landbouwers vragen bovenwettelijke maatregelen ten aanzien van waterkwaliteit te nemen, kunnen we een koppeling maken met waterkwantiteit. Dat is win-win voor iedereen. Die koppeling mag nog wel wat vaker gemaakt worden vind ik.”

Hoe dragen de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bij aan de opgaven?

“Een mooi voorbeeld vind ik het DAW-project in Krimpenerwaard. De deelname en betrokkenheid van de agrarische ondernemers is hoog en er worden kansrijke maatregelen genomen. Ik vind een grote winst van het DAW dat landbouwers bewust worden van de effecten van hun handelen. Door de projecten verdiepen ze zich in het watersysteem onder hun percelen of erfafspoeling. Hoe daar mee om te gaan, ontdekken ze dan weer via demonstratieprojecten en in gesprekken met expert en andere agrariërs. Die bewustwording zorgt op de lange termijn voor verandering.”

Back to top