In gesprek met... Peter van Dijck, portefeuillehouder Water bij LLTB

Peter van Dijck vertelt over zijn werk als bestuurder en portefeuillehouder water bij LLTB en het belang van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Peter, jij bent zelf varkenshouder, wat is jouw relatie met water?

“Ik ben nu anderhalf jaar portefeuillehouder water voor LLTB. Zelf ben ik inderdaad varkenshouder en daarnaast heb ik met mijn broer een klein akkerbouwbedrijf. Eerder teelden wij ook bloembollen en hadden dus ook veel met waterkwantiteit- en kwaliteit te maken.”

Welke rol pak jij op voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer?

“Als portefeuillehouder bewaak ik de belangen van agrarische ondernemers uit Limburg op het gebied van water. Dat betekent in de praktijk dat ik veel gesprekken voer met Waterschap Limburg en provincie Limburg over een goede waterhuishouding in ons gebied. Ook belangrijk vind ik het om werkbare doelen voor boeren en tuinders te stellen met overheden. Er zijn normen, zoals op het gebied van nitraatuitspoeling waaraan we moeten voldoen, maar dat moet wel haalbaar zijn.”

Wat speelt er op het gebied van bodem en water in Limburg?

“Kwaliteit is natuurlijk een belangrijk thema, maar ook kwantiteit zet ik altijd op de agenda. De afgelopen drie jaar hadden we te maken met te weinig water, maar te veel water is ook niet goed. Ook voor dat laatste vraag ik aandacht. In 2016, nog niet zo lang geleden, hadden we een heel nat jaar en dat zorgde voor veel schade bij agrarische ondernemers in Limburg. Een goed watersysteem is heel belangrijk.”

Hoe dragen de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer hieraan bij?

“Met de projecten van het DAW tonen we aan dat het op een andere manier kan. Overheden hebben vaak maar één middel om doelstellingen te halen en dat is verscherping van maatregelen. Het DAW biedt ons de kans om samen te werken met andere partijen en te laten zien dat de doelen bereiken ook op een andere manier kan. Daar hoort ook vertrouwen bij. Het zou mooi zijn als ondernemers die het goed doen meer ondernemersruimte krijgen van de overheid.”

Welk DAW-project draag jij een warm hart toe?

“Met Duurzaam Schoon Grondwater, het project waarin we in grondwaterbeschermingsgebieden werken aan het terugdringen van nitraatuitspoeling naar het grondwater, behalen we mooie resultaten. Ik doel dan niet alleen op de meetresultaten, maar ook om de samenwerking met Waterleiding Maatschappij Limburg en experts. We leren veel van en met elkaar over duurzaam bodembeheer, efficiënt omgaan met water en slim bemesten. Een krachtig project. Een ander project is Meten is weten waarbij agrarische ondernemers zelf de waterkwaliteit in de sloot gingen meten in samenwerking met het waterschap. We konden voor het glastuinbouwgebied bij de Rijnbeek aantonen dat vanuit de kassen weinig uitspoeling is, maar dat vervuiling onder andere via de Maas en vanuit het buitenland in de Limburgse sloten terecht komt. Dat inzicht en eerlijke verhaal was heel belangrijk voor onze deelnemers. Met elkaar willen we werken aan een gezonde bodem en voldoende en goede waterkwaliteit, maar wel gebaseerd op de juiste cijfers.”

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over LLTB op deze website

Back to top