In gesprek met...Adrie Bossers, bestuurder ZLTO met onder ander de portefeuille Bodem en Water en akkerbouwer in West-Brabant.

In gesprek met Adrie Bossers, bestuurder ZLTO met onder ander de portefeuille Bodem en Water en akkerbouwer in West-Brabant. 

Welke rol pak jij voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)?

“Ik ben akkerbouwer in West-Brabant op kleigrond en daarnaast altijd bestuurlijk actief geweest voor ZLTO. Momenteel heb ik onder meer de portefeuille Bodem en Water onder mijn hoede en vertegenwoordig ik ZLTO in diverse overleggen en projecten op dat thema. Voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ben ik nauw betrokken geweest bij de GAW, de Gebiedsdocument Agrarische Wateropgave die per waterschapsgebied wordt opgesteld. Die GAW’s heb ik, samen met anderen van ZLTO zoals DAW regio-coördinator Johan Elshof, geprobeerd te verrijken met gebiedskennis vanuit agrarische invalshoek. De overleggen tussen onze sector en waterbeheerders en andere betrokken partners is heel belangrijk.”

 

Waarom is dat volgens jou zo belangrijk?

“Er liggen opgaven ten aanzien van waterkwaliteit waaraan de landbouw kan bijdragen. Maar ook op het gebied van waterkwantiteit. Boeren en tuinders willen de beschikbaarheid van zoet water vergroten en water beter vast kunnen houden op de hoge, droge zandgronden of aan de slag met verzilting. De agrarische sector kan dus veel betekenen, maar wil ook wat vragen aan waterbeheerders en partners. En dat is voor mij het doel van het DAW: streven naar de goede balans tussen agrarische belangen en maatschappelijke opgaven.”

 

Waterkwantiteit staat hoog op jouw agenda, wat speelt nog meer in ZLTO-gebied ten aanzien van bodem en water?

“Zoet-zoutproblematiek in Zeeland vind ik belangrijk om te benoemen. Doordat de zeespiegel daalt en de bodem van de polders daalt, is er sprake van verzilting. Daar komt klimaatverandering bij. De hoeveelheid neerslag verandert niet perse, maar is wel anders verdeeld over het jaar: er komen vaker langere perioden van droogte en regen valt steeds meer geclusterd in hoosbuien. Met verschillende DAW-projecten helpen we boeren en tuinders hier mee om te gaan, denk aan Deltadrip.

 

Welk project uit jouw gebied draag je een warm hart toe?

“Een project dat direct in mij op komt is BodemUp. Ik boer zelf niet in grondwaterbeschermingsgebied, maar doe mee sinds het is opengesteld voor boeren en tuinders uit heel Noord-Brabant. Wat mij aanspreekt is dat BodemUp geen generieke maatregelen voorstelt, maar maatregelen op bedrijfs- en zelfs perceelsniveau biedt. Ik vind het zo’n typisch DAW-project waar alle betrokkenen voordeel van hebben, ook waterbeheerders.”

 

Wat zou je tegen agrarische ondernemers willen zeggen die nog niet meedoen aan het DAW?

“Boeren en tuinder zijn voortdurend op zoek naar de juiste kennis over goed boeren. Deelnemen aan een DAW-project is een heel efficiënte manier om informatie te krijgen over jouw situatie. Het voordeel van het DAW is daarbij dat afstemming met alle gebiedspartijen vanzelfsprekend is. Dat is van belang. Neem bijvoorbeeld het project Boer Bier Water, waarbij proceswater van een bierproducent middels peilgestuurde drainage weer terug naar landbouwgrond wordt gevoerd. Heel inventief en boeren zijn er erg enthousiast over. Het vraagt echter wel veel afstemming: vergunningen van overheden, waterschap moet in staat zijn water terug het gebied in te brengen enzovoort. Dan komt de kracht van het DAW naar boven.”

 

Back to top