Het DAW in gesprek met boeren en beleidsadviseurs op diverse beurzen

Nu het weer kan, staat de DAW-stand regelmatig op informatiemarkten, beurzen of (veld)bijeenkomsten. Regiocoördinatoren en Kennismatchers spraken dit voorjaar in Baarn, Herwijnen en Leeuwarden boeren, bestuurders en beleidsadviseurs over het DAW.

BodemTop

In het Bomencentrum in Baarn hield het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 18 mei de nationale Bodemtop 2022. Het DAW had daar een dubbelrol. Naast de presentatie in de DAW-stand gaf het DAW een van de vijf workshops en was het DAW gastpresentator bij een van de andere workshops. De DAW-workshop werd samen voorbereid en gegeven met de Aeres Hogeschool.

In de workshop met als titel ‘breed bodemadvies als sleutel naar duurzamer bodembeheer’ werd een toelichting gegeven op het oprichten van bodemteams door het DAW. ‘Met de Regionale Bodemteams willen we het advies aan boeren en tuinders versterken door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen’, vat Dirk Johan Feenstra, DAW-projectleider, het samen.

Na de toelichting werd aan de hand van vragen en stellingen het thema uitgediept. Met vragen als ‘hoe kunnen we de kennisdoorstroming van onderzoek naar adviseurs verbeteren’ en ‘wie bewaakt de kwaliteit van de (bij)scholing en advisering’ kwam de dialoog goed op gang. Daarnaast begeleidde DAW-Kennismatcher voor de akkerbouw, Hedwig Boerrigter, de workshop over koolstofmaatregelen. Met interviews kregen toehoorders ervaringen uit de praktijk met koolstofmaatregelen te horen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Klimaatactief Rivierenland

Het DAW presenteerde zich op 17 mei op de informatiemarkt voor Klimaatactief Rivierenland in het Geofort in Herwijnen. De informatiemarkt was een mooi moment om kennis en ervaringen uit te wisselen met gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en andere stakeholders. In de aftrap door de deltacommissaris, Peter Glas, kwam duidelijk naar voren dat we gezamenlijke doelen hebben als organisaties: schoon en voldoende (drink)water en het voorkomen van water overlast.

Op de informatiemarkt hebben leden van het DAW Supportteam, DAW kennismatcher samen met het waterschap Rivierenland verteld over het DAW in relatie tot klimaatadaptatie. Ze hebben onder andere laten zien welke projecten er in het gebied lopen en op welke doelgroepen de projecten zijn gericht. Het was een goed moment om nieuwe contacten op te doen. ‘Het DAW is niet alleen actief in de melkveehouderij en in de akkerbouw, maar ook in de zogeheten open teelten, waar de boomkwekerij en fruitteelt onder valt. Beide teelten zijn in het rivierengebied sterk vertegenwoordigd’, zegt Reinder Jan Wagevoort, DAW kennismatcher Open Teelten.

Dairy Campus

Op de Dairy Campus in Leeuwarden werd woensdag 1 juni in samenwerking met de PPS ‘Met precisie naar meer biodiversiteit’ en LTO Noord een demodag precisielandbouw en biodiversiteit gehouden. Thema’s die aansluiten bij de doelen van het DAW om te werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Daarom stond het DAW op het kennisplein van deze demodag. Naast het kennisplein werd er een tour gehouden langs verschillende velddemo’s op de percelen van Dairy Campus. Deelnemers kregen onder andere informatie over het gebruik van vaste rijpaden, het verhogen van het waterpeil en plaatsspecifieke bemesting.

Future Farming & Food Experience

Tijdens de Future Farming & Food Experience op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad is 31 mei de Kennisdeal Akkerbouw gelanceerd. De partners van de Kennisdeal, waaronder het DAW, waren ook betrokken bij een aantal activiteiten tijdens deze dag. Zo werd het Spel van de Toekomst een aantal keren gespeeld met, onder andere met MBO-studenten. Het Spel van de Toekomst is een initiatief van het DAW en Wageningen UR-Open Teelten.

Back to top