Interview Eef MengersProjectleider GLB-pilot Landbouwloket DAW

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in. Agrariërs wordt vanaf dan gevraagd om zich extra in te spannen en een positieve bijdrage te leveren aan water, bodem, klimaat, landschap en biodiversiteit. Hiervoor ontvangen ze vanaf 2023 (financiële) ondersteuning vanuit het nieuwe GLB.

Om ervoor te zorgen dat agrariërs die inspanning ook daadwerkelijk kunnen leveren, is het belangrijk dat de ondersteuning vanuit het nieuwe GLB overzichtelijk wordt aangeboden en snel en makkelijk aangevraagd kan worden. Hier wordt in de GLB-pilot Landbouwloket DAW (Pilot Landbouwloket) aan gewerkt door de realisatie van een digitaal loket.

“Op dit moment kost het aanvragen van subsidies voor nog erg veel tijd voor ondernemers,” vertelt Eef Mengers, projectleider van de Pilot Landbouwloket. “En vaak ook geld omdat ondernemers hiervoor aangewezen zijn op ondersteuning van adviseurs vanwege de complexiteit van de aanvragen. Dit kan anders. In verschillende regio’s zijn al voorbeelden van landbouwloketten die het aanvragen van subsidies vereenvoudigen. In de Pilot Landbouwloket bouwen we hierop voort en ontwikkelen we een standaard met ruimte voor regionale accenten in de invulling en uitvoering. Dit testen we in drie gebieden: Limburg, Rivierenland en Zeeland.”

Eef wordt in het project ondersteund door twee deelprojectleiders; John Bal (ZLTO) voor gebied Zeeland en Lydia Wijbenga (Kadaster) voor Rivierenland. Eef heeft zelf gebied Limburg onder zijn hoede. Samen denken de projectleiders na over hoe het loket zo gebruiksvriendelijk mogelijk ingericht kan worden. Hiervoor maken ze ook gebruik van de kennis en ervaring van partners als provincie, waterschappen, collectieven en belangenbehartigers. “We voorzien nu dat samenwerkingsvormen en verenigingen zoals regionale belangenbehartigers of agrarische collectieven, in het aanvragen van de subsidies een grote rol zullen gaan vervullen. De adviseurs van deze clubs komen op het boerenerf en zijn op de hoogte van de wensen van de ondernemers.”

n alle gebieden zijn de gesprekken met de partners inmiddels opgestart. “Het besef wordt steeds groter dat we nu de kans moeten grijpen om mee te denken over het ontsluiten van de financiële ondersteuning vanuit het GLB in plaats van af te wachten op landelijk opgelegde generieke werkwijzen die mogelijk niet aansluiten bij de behoeften in het gebied en de praktische uitvoering van de maatregelen. Zaak is om ervoor te zorgen dat de financiële ondersteuning op een zo eenvoudig mogelijke manier op de juiste plek terecht komt – bij de agrariërs zelf. In deze pilot focussen we in eerste instantie op de maatregelen rondom water en bodem, maar dat kan worden uitgebreidt met regionale wensen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de realisatie van een handboek met verschillende keuzemogelijkheden en ICT-tooling om te komen tot de inrichting en uitvoering van een landbouwloket dat naadloos aansluit op de bredere financiële ondersteuning vanuit het nieuwe GLB.”

Inmiddels hebben er verschillende werksessies met agrariërs en overheden plaatsgevonden waarin nagedacht wordt over een programma van eisen voor het loket. “Het project loopt ten einde op 1-1- 2024. Op 1 januari 2023 willen we starten met het loket. Met het programma van eisen gaan we de komende periode gesprekken met programmeurs aan om te komen tot de ontwikkeling van het digitale landbouwloket. Naast de technische ontwikkeling van het loket, wordt ook in beeld gebracht hoe de uitvoering van het loket eruit moet komen te zien. Moet er bijvoorbeeld een infolijn komen? En door wie wordt die dan bemand? Samen met de partners in het gebied bereiden we ons op deze manier zo goed mogelijk voor op de veranderingen die het nieuwe GLB met zich mee gaat brengen en bieden we maximale ondersteuning aan ondernemers om een zo groot mogelijk doelbereik te realiseren.”

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectleider voor uw gebied:
Limburg & algemeen: Eef Mengers – 06-29648459
Zeeland: John Bal – 06-21232601
Rivierenland: Lydia Wijbenga – 06-11780424
Back to top