Inzet op verbetering waterkwaliteit via de Emissieloze kas verlengt

De samenwerking in de Emissieloze kas is verlengd tot 2027. “Verbetering van de waterkwaliteit is een belang van ons allemaal’, zegt Jacco Vooijs, die namens de glastuinbouw voor de voortzetting van de Emissieloze kas heeft getekend. “De glastuinbouw loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid en samen met onze telers zetten we ons de komende jaren extra in voor verdere verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het voorkomen van lekkages is daarbij een belangrijk punt van aandacht”, aldus Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland.

De besturen van de aangesloten partijen van het Afsprakenkader Emissieloze kas hebben met de ondertekening hun samenwerking verlengd tot 2027. De gemeenten Westland, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp blijven zich ook de komende jaren samen met Glastuinbouw Nederland (regio’s Westland en Oostland), het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland inzetten voor verbetering van de waterkwaliteit. De Provincie Zuid-Holland is al langer betrokken bij de Emissieloze kas, maar ondertekent dit keer voor het eerst ook het afsprakenkader. In het vernieuwde afsprakenkader zijn ook afspraken gemaakt over extra inzet van de betrokken partijen.

Schoon oppervlaktewater

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is Europese wetgeving die moet leiden tot schoon oppervlaktewater in 2027. Binnen de KRW zijn normen gesteld aan de ecologie, chemie en nutriënten in het oppervlakte water. Sinds het eerste afsprakenkader in 2014 is de kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden flink verbeterd, maar die verbetering is de afgelopen twee jaar gestagneerd. Met dit nieuwe afsprakenkader worden extra acties en maatregelen ingezet om de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw in 2027 terug te brengen tot bijna nul.

Nieuwe initiatieven

De betrokken gemeenten, de provincie, waterschappen en glastuinbouwsector werken hierin samen, omdat zij vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en taken een rol hebben bij het realiseren van een (nagenoeg) nulemissie in 2027. De samenwerking moet dienen als katalysator, door acties onderling af te stemmen en nieuwe initiatieven te agenderen. Tot 2027 zijn er drie actielijnen afgesproken: 1. Het vergroten van de kennis over en het inzicht in onder andere lekstromen. 2. Een betere communicatie over de gemeten waterkwaliteit en 3. Intensivering van de handhaving en de samenwerking op dat gebied.

Meer informatie op www.glastuinbouwwaterproof.nl

Onder de vlag van Versterkte Kennisverspreiding deelt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer graag praktijkkennis en ervaringen over water- en bodemmaatregelen van andere projecten zoals Glastuinbouw Waterproof.

Back to top