‘Kennis efficiënter op het boerenerf krijgen’

DAW Kennismatcher Elsbeth Timmerman

‘We gaan inzetten op het stimuleren van de vraag naar kennis en om kennis efficiënter op het boerenerf te krijgen.’ Dat zijn enkele van de speerpunten voor Elsbeth Timmerman en Gerard Willems, die vanaf medio januari de rol van Kennismatcher hebben opgepakt voor de melkveehouderij. Lees in dit artikel wat Elsbeth drijft en wat voor kansen ze ziet.

In de zes jaar dat ik werk bij LTO Noord als projectleider heb ik mij beziggehouden met projecten gerelateerd aan de thema’s gezond ondernemerschap, opleiden/ kennisdeling en kringlooplandbouw. Met veel plezier heb ik gewerkt aan projecten als bijvoorbeeld Vruchtbare Kringloop Overijssel en AgroZorgwijzer en momenteel ben ik nog steeds actief met Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij, het LTO Noord-programma ‘Voor de mens achter de ondernemer’ en vanaf begin dit jaar dus ook in de rol als Kennismatcher. Het voelt als een logische stap, waarbij kennisdeling en de DAW-thema’s samenkomen.

Samen stap vooruitzetten

De melkveehouderij heeft zoveel te bieden en ik ben er trots op dat ik mij mag inzetten voor deze sector. Ik wil graag een bijdrage leveren om melkveehouders klaar te maken voor morgen. Van een afstand lijkt de sector misschien klein, maar ondertussen is zij dynamisch en complex. Door grip te krijgen op lopende processen, mensen bij elkaar te brengen en kennis van boven naar beneden, en nóg belangrijker, van onder naar boven te brengen kunnen we een stap vooruitzetten.

Kennis bundelen en integraal aanbieden

Deze rol pak ik samen met Gerard Willems op, die zich op een later moment zal voorstellen. We gaan inzetten in op het stimuleren van de vraag naar kennis, om een grotere groep te activeren om aan de slag te gaan met DAW-matregelen. Maar ook om kennis efficiënter op het boerenerf te krijgen. Maatwerk is belangrijk, net als het elkaar begrijpen. Ook investeren we in het onderwijs, de jeugd heeft de toekomst. We zien dat kennis als losse elementen worden aangeboden. We willen ondersteunen bij het bundelen van kennis, zodat deze integraal afgestemd en aangeboden kan worden. In onze rol ondersteunen we de DAW Regio-coördinatoren en zoeken we over de regio’s heen naar kansen. Het gaat dus om verbinden, vertalen, inspireren, faciliteren en het borgen en ontsluiten van kennis én tools.

Volle sterkte

Het team van de Kennismatchers is sinds 1 maart op volle sterkte. Hedwig Boerrigter is Kennismatcher akkerbouw. Marloes van Schaik, Floor van Grubben en Reinder Jan Wagevoort staan samen aan de lat voor overige teelten. De komende tijd stellen de Kennismatchers zich aan u voor. De Kennismatchers zijn begonnen, zowel samen als team als binnen hun ‘eigen’ sectoren, met het verbinden van verschillende thema’s en zoeken daarbij actief naar synergie en aanknopingspunten. Denk aan verbinding van de thema’s duurzaam bodembeheer met emissiebeperking nutriënten, duurzaam bodembeheer met robuuste gewassen en reductie gewasbeschermingsmiddelen, en duurzaam bodembeheer met klimaatadaptatie. Een integrale aanpak van thema’s, net zoals boeren op hun bedrijven doen.

Heilige graal

De Kennismatchers zijn betrokken bij de kennisagenda’s van de verschillende sectoren, het verbinden van de verschillende kennisplatformen, en de heilige graal: hoe ontsluiten en vertalen we alle kennis die er nu al is effectief, praktisch en eenduidig voor de landbouwpraktijk. Ook werken we samen aan een excursieprogramma naar de Boerderij van de Toekomst deze zomer en zijn we actief in webinars zoals die van 19 maart over Alternatieven voor drempels in ruggenteelt.

Back to top