Kick-off Precisiebemestingscoöperatie Wassenaar

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in innovatieve technieken voor kringloopprecisiebemesting in de open teelten. Die technieken leveren geld op voor de boer en forse reductie van stikstofemissies en nitraatuitspoeling.

Een groep van drie melkveehouders in Wassenaar past al sinds 2015  kringloopprecisiebemesting toe voor de eerste en tweede stikstofgift op grasland in samenwerking met loonbedrijf Vollekracht  uit Zeewolde. Bij de vervolggiften gaat het om kleine giften op wisselende tijdstippen per bedrijf. Daarvoor kan de loonwerker niet komen en dus maakt men gebruik van conventionele kunstmeststrooiers en conventionele kunstmest met alle nadelen van dien voor milieu en portemonnee van de boer.

De drie melkveehouders zijn door POP3-demonstratieproject Precisiebemesting Zuid-Holland op de hoogte gebracht van een boerenversie van een precisiebemester: de in 2017 met de innovatieprijs van ForFarmers& vakblad Boerderij bekroonde machine van Wibe van Vliet uit Kamerik. Die wilen zij aanschaffen voor gebruik in plaats van de conventionele kunstmestrooiers.

Bekijk de video onderaan deze pagina om de precisiebemester in actie te zien
 

Doelstelling van het project en kostenraming 

Vanwege de relatief hoge kosten van de precisiebemester van Wibe van Vliet ( ca € 20.000,00 ) t.o.v. van die van conventionele kunstmeststrooiers( ca € 4000,00 ), overwegen de melkveehouders gezamenlijk deze precisiebemester aan te schaffen en daarvoor een coöperatie op te richten, voor

  1. de exploitatie van genoemde precisiebemester;
  2. de aankoop en opslag van circulaire meststoffen;
  3. het uitvoeren van bemestingsproeven;
  4. het organiseren van demonstraties in samenwerking met POP3-demonstratieproject op www.precisiebemestingzuidholland.nl;
  5. het demonstreren van de gunstige effecten van precisiebemesting met circulaire stikstofmeststoffen op NH4- basis op de verlaging van het nitraatgehalte van het grond- en oppervlaktewater in samenwerking het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer;
  6. het fungeren als proefproject voor opzet en organisatie van een precisiebemestingscoöperatie;
  7. het fungeren als voorbeeld 'Beste Landbouwkundige Praktijken voor Kringlooplandbouw' in het kader van de kringloopvisie van LNV.

In verband met de werkzaamheden onder punt 4, 5,6 en 7 rekent de precisiebemestingscoöperatie i/o op financiële vergoeding van de inspanningen voor POP3, DAW en Visienota LNV, begroot op ca €  15.000,00 Euro. 

Uitnodiging Kick-off-bijeenkomst

  • Maandagmiddag  18 november  van 12.00-14.00
  • met drie melkveehouders, POP3, Zuid-Holland, DAW  en LNV 
  • Boerderij De Raaphorst, Raaphorstlaan 18, 2245 BG WASSENAAR

 

Back to top