Kriskras door Friesland met een volle digitale bus

In anderhalf uur laten zien wat er op DAW-gebied in Friesland de afgelopen 6 jaar is gerealiseerd aan de hand van drie projecten. Dat was de uitdaging van de digitale Waterkaravaan voor het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW). De waterkaravaan is een bus die ingezet kan worden om boeren en tuinders en bestuurders (van waterschappen, provincies en landbouworganisaties) met elkaar in contact te brengen en projecten te laten zien die bijdragen aan bodem- en waterkwaliteit.

Vanwege de coronamaatregelen was een fysieke bustocht niet mogelijk. Daarom organiseerden Kadaster en LTO Noord een digitale bijeenkomst, waar onder andere diverse video's werden getoond. Met ruim 50 deelnemers was de ‘bus’ goed gevuld!

Opening

Tineke de Vries, portefeuillehouder Bodem en Water bij LTO Nederland, regiobestuurder van LTO Noord en akkerbouwer in Hallum benoemde bij de opening kort de resultaten en de DAW-opgaven die er nog liggen tot 2027 en daarna. Het motiveren van boeren om mee te doen is volgens haar van groot belang. Ook de monitoring van resultaten in de komende periode verdient de aandacht.

Projecten

De bus stopte digitaal bij drie verschillende projecten: Perceelemissie in de hand, Bodem APK Fryslân en Schoon Erf, Schoon Water Melkveehouderij. Deze werden aan de hand van filmpjes en een toelichting door projectleiders geïntroduceerd. Ook werden er tussendoor vragen voorgelegd aan de deelnemers in verschillende polls.

Reflectie

Na het bespreken van 3 van de 48 binnen het DAW uitgevoerde projecten reageerden Otto van der Galiën, DB-lid van Wetterskip Fryslân en gedeputeerde Douwe Hoogland op de tot nu toe behaalde resultaten. ‘Mooi dat er veel projecten van onderop zijn, we zijn er nog niet maar we moeten doorgaan op de ingeslagen weg. Het is van belang dat de manier van samenwerking tussen Wetterskip en de landbouw verder gestalte krijgt’, volgens Van der Galiën. Hoogland benadrukte onder de indruk te zijn van de gerealiseerde projecten. ‘Mooi om te zien dat er veel jonge boeren deelnemen aan deze projecten die een bijdrage leveren aan meer kennis én meer werkplezier.’ Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân onderstreepte het belang van voldoende deelnemers en de borging: ‘Hoe zorgen we ervoor dat het gedrag beklijft?’

Oproep

Tineke de Vries sloot de bijeenkomst af met de oproep aan alle partijen om samen de schouders eronder te zetten om de gestelde doelen te bereiken en daarbij het rendement op bedrijfsniveau niet uit het oog te verliezen.

Back to top