Meetresultaten sensoren Achterhoek

In het kader van het bodemsensorenproject zijn sinds 2018 bij zes deelnemers sensoren geplaatst. Met deze sensoren wordt een pilot gedaan om de toepasbaarheid van bodemdata als ondersteuning bij het nemen van beslissingen te testen. Een overzicht van de meetresultaten is vanaf nu te zien op de website van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Projectleider Edwin Haasjes: “De data geven bijvoorbeeld inzicht in de temperatuur en het bodemvocht, wat meegenomen kan worden in het bepalen van het tijdstip van bemesting.”

Een boer maakt altijd de afweging wanneer zijn grond in goede conditie is voor bemesting. De conditie van de bodem kan per perceel verschillen, waardoor dit bemoeilijkt wordt. In het bodemsensorenproject zijn daarom sensoren aangekocht om een pilot te doen. De sensoren meten het bodemvocht, de temperatuur van de bodem en de geleiding van meststoffen in het bodemvocht. De sensoren zijn verdeeld over clusters met verschillende bodemtypen en gewassen. Dit levert belangrijke informatie voor deelnemers die hetzelfde bodemtype en gewas hebben op hun eigen perceel. Hierdoor kan bijvoorbeeld beter bepaald worden wanneer mest kan worden uitgereden.

Sensoren geven advies

In 2019 wordt het project nog verder ontwikkeld. “Het doel is om deelnemers advies te geven over hoe het beste naar de meetresultaten kan worden gehandeld qua bemesting en beregening. Dit wordt eerst in de studiegroepen opgepakt, zodat deelnemers leren over hoe zij met de gegevens om kunnen gaan”, zegt Haasjes. Daarnaast worden komend jaar adviezen ontwikkeld naar aanleiding van de informatie die de sensoren leveren in combinatie met cijfers van het KNMI en de Bilt. Door deze data met elkaar te combineren, kan ook informatie over neerslagoverschotten of –tekorten worden meegenomen in het meetmodel.

Back to top