'Met niks doen verdwijnt leven uit polder Aarlanderveen'

Lokale boeren gaan samen met LTO Noord en gebiedspartners aan de slag in het project 'Boeren met toekomst in Aarlanderveen' (Zuid-Holland). De inzet is dat er ruimte blijft voor een aantal toekomstgerichte bedrijven en een integrale aanpak van de opgaven rond stikstof, waterkwaliteit, biodiversiteit en bodemdaling in deze historische polder. 

Volgens LTO Noord heeft de polder zowel landschappelijk als voor de melkveehouderij veel potentie. Maar voor een goed toekomstperspectief en een leefbare polder is wel actie nodig. Daarom is dit voorjaar het traject 'Boeren met toekomst in Aarlanderveen' gestart.

Stilstand is bedreiging

Vanwege veel relatief oudere boeren is stilstand een bedreiging voor de vitaliteit van het gebied. Als er niets gebeurt, is de meeste bedrijvigheid over tien jaar weg en jakkeren veehouders van buiten het gebied de polder door om het gras te winnen, voorzien LTO Noord en PPP Agro Advies. Zij begeleiden het project. In het traject kunnen boeren en andere grondeigenaren meedenken over de toekomst van hun bedrijf en die van de polder. Naast LTO Noord zijn ook provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland betrokken.

'Als je hier niets doet, is het risico groot dat de meeste grond van stoppers terechtkomt bij boeren van buitenaf en dat er weinig actieve melkveehouders overblijven. Terwijl de polder Aarlanderveen goede papieren heeft als overlooplocatie voor jonge boeren die elders niet verder kunnen, zoals rond de nabijgelegen Nieuwkoopse Plassen', stelt Andries Middag van LTO Noord.

Melkveehouder Johan: 'Inplaatsen van jonge boer is goed idee'

'Uit gesprekken bleek dat slechts twee van de acht boerenbedrijven in dit deel van de polder door willen. Toen dat tijdens de bijeenkomst in juni werd verteld, kwam dat wel even binnen als schrikbeeld.Daar werd ook geopperd een jonge ondernemer naar dit deel te verplaatsen, via een kavelruiltraject. Een goed idee om de trend te keren. Dat is veel beter dan andere gekkigheid, zoals natuurontwikkeling.' Lees meer ideeen van Johan voor de polder op Nieuwe Oogst.

Tijdens de gebiedsbijeenkomst werden ook de uitkomsten van een kavelruilonderzoek gepresteerd. Het verplaatsen van een jong bedrijf van de ene naar de andere kant van het dorp was een van de suggesties. Er is budget om investeringen te kunnen doen in bijvoorbeeld verbredingsactiviteiten als een kaasmakerij of boerderijwinkel, vertelt Middag. 'Het is de kunst om de investering op lange termijn te laten renderen. Daarom is een gezamenlijke toekomstvisie belangrijk.'

Waterkwaliteit 

Met het polderplan worden ook uitdagingen als stikstofreductie, waterkwaliteit en biodiversiteit aangepakt. Voor de waterkwaliteit brengt het Hoogheemraadschap van Rijnland eerst de actuele boerenpraktijk in kaart. ‘De waterkwaliteit blijkt matig, maar we onderzoeken nog de rol van de landbouw. Is er erfafspoeling, hoe verloopt de bemesting, hoe wordt gebaggerd? Aan de hand daarvan worden maatregelen voorgesteld.

Meer informatie 

Lees meer over dit project op onze projectpagina en neem contact op met projectleider Rosan de Groot of lees het volledige artikel op Nieuwe Oogst.

Bron: Dit artikel stond zaterdag 14 augustus 2021 in Nieuwe Oogst, foto door Kees de Jong.

 

 

Back to top