Nicole Koks: ‘GAW maakt inzichtelijk wat opgave voor boer is én wat niet’

Met het Gebiedsdocument Agrarisch Waterbeheer (GAW) is eindelijk helder wat de wateropgave per gebied voor agrariërs is. Dat zegt Nicole Koks, regiobestuurder LTO Noord Oost over de analyses gemaakt in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. “Boeren en tuinders werken al hard aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Goed dat we nu weten wat onze portie is en wat op het bordje ligt van andere partijen.” 

In een Gebiedsdocument Agrarisch Waterbeheer is per waterschapsgebied vastgelegd waar en hoe boeren en tuinders kunnen bijdragen aan het bereiken van de Kaderrichtlijn Water(KRW)-doelen. Vrijwel voor ieder gebied is een GAW opgesteld met als doel samen te werken in het kader van het DAW en landelijke en te algemene regelgeving voorkomen. Koks:  “Als ondernemer wil je vooral weten wat jij op jouw bedrijf kunt doen om een bijdrage te leveren.” 

Behalen doelen opgave voor ons allemaal

Tegelijkertijd vindt Koks het van grote meerwaarde dat ook inzichtelijk is gemaakt wat níet bij de boer ligt, maar bijvoorbeeld bij het waterschap. Dat draagt bij aan de motivatie, denkt Koks. “Het behalen van de KRW-doelen is niet iets van boeren en tuinders alleen, maar ook van waterschap, provincie en drinkwaterbedrijven. We kunnen ook op hun expertise of financiële middelen rekenen.” De GAW's gaan niet alleen over waterkwaliteit, maar ook kwantiteitsopgaven. 

Sector werkt al volop aan betere waterkwaliteit

De totstandkoming van het GAW is in haar eigen waterschapsgebied Drents Overijsselse Delta niet officieel gevierd. Andere waterschappen in het gebied, van regio Oost, hebben er al wel kort bij stil gestaan. Dat betekent echter niet dat het door boeren en tuinders uit regio Oost niet belangrijk wordt gevonden: “Wij zijn van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ en willen vooral aan de slag. Ik ben trots dat boeren en tuinders tussen alle gesprekken over de agrarische wateropgave door al volop werken aan een betere water- en bodemkwaliteit.” Dat gebeurt onder meer via de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). 

Eind 2027 moeten de KRW-doelen behaald zijn. Een behoorlijke opgave, maar ‘de agrarische sector is van goede wil’. “De meeste boeren en tuinders nemen al maatregelen. Door de intensievere samenwerking via het DAW zien waterschappen en andere partijen dat ook, maar ze mogen dat nog wel wat vaker uitspreken.” Dat zal ook aan de orde komen bij het opstellen van de Uitvoeringsprogramma’s (UP’s) dat volgt op de GAW’s, denkt Koks. “Daarin worden nog strakkere afspraken gemaakt over plan van aanpak, verantwoordelijkheid en financiering. Dat is nodig om niet alleen de opgaven op het bord van de agrarische sector neer te leggen, maar gedeelde verantwoordelijkheid te pakken.” 

Mijlpaal voor DAW: in waterschapsgebied een GAW

Het in kaart brengen van de agrarische wateropgave is gedaan in opdracht van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer door het DAW-supportteam. Onder leiding van Giselle Snels en de regiocoördinatoren is in vrijwel ieder waterschapsgebied een zogeheten Gebiedsdocument Agrarisch Waterbeheer gemaakt: "Door het GAW is niet alleen inzicht in de agrarische wateropgave, maar is er ook een basis van vertrouwen is gelegd.” Lees meer over het realiseren van de GAW's. 

 

Back to top