Nieuwe versie Maatlat Schoon Erf voor zes sectoren

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe versie van de Maatlat Schoon Erf geldig. De Maatlat is uitgebreid voor erven van bloembollen-, fruitteelt- en boomkwekerijbedrijven opgenomen.

De criteria zijn uitgebreid voor de drie nieuwe sectoren, waarmee erven van agrariërs uit totaal zes sectoren nu in aanmerking kunnen komen voor een certificaat Maatlat Schoon Erf:

 • Schapenhouderij en geitenhouderij
 • Rundveehouderij (melkvee, vleesvee en jongvee)
 • Fruitteelt
 • Bloembollen
 • Boomkwekerij
 • Akkerbouw en vollegrondsgroenten

Doel van de Maatlat

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het doel dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in. Met de Maatlat Schoon Erf kunnen agrariërs vooruitlopend op de wettelijke verplichtingen de investeringen in emissiearmere erven fiscaal voordelig uitvoeren.

In de MIA- en Vamil-regeling is daarvoor een code ‘Emissiearm erf’ opgenomen, waardoor agrariërs in aanmerking kunnen komen voor fiscale voordelen. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.

De ontwikkeling van de Maatlat Schoon Erf is mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en LTO Nederland.

Emissies voorkomen

De Maatlat Schoon Erf is ontwikkeld om emissies te voorkomen uit mest, urine, compost, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer.

 • Het certificatieschema gaat uit van een integrale benadering om erfemissies te voorkomen en is opgebouwd uit verplichte maatregelen en keuzemaatregelen.
 • Alleen als een bepaalde activiteit voorkomt op een erf dan moeten daarvoor verplichte maatregelen en de bijbehorende randvoorwaarden worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een spuitmachine op het bedrijf, dan is de aanwezigheid/aanleg van een daartoe uitgeruste wasplaats verplicht.
 • Bovenop de verplichte maatregelen kunnen nog extra voorzieningen worden toegepast waarmee punten kunnen worden verdiend. Deelnemers in de bloembollensector moeten minimaal 7 punten op de keuzemaatregelen behalen, en deelnemers uit de overige sectoren minimaal 6 punten.
 • In de herziening van de criteria zijn de volgende onderdelen uitgewerkt:
  • De eisen aan de bodem van de wasplaats zijn aangepast in lijn met het aangepaste Activiteitenbesluit

  • De eis van een vloeistofdichte vloer is aangepast naar een aaneengesloten bodemvoorziening.

  • Er is toelichting opgenomen waar een infiltratievoorziening, zoals een wadi of helofytenfilter, aan moet voldoen bij het afvoeren van hemelwater van het verharde erf.

  • Er zijn nieuwe criteria opgenomen voor het ontsmetten van bloembollen, het spoelen van geoogste bloembollen, naoogstbehandeling van fruit en het sorteren van geoogst fruit.

Digitale tool

De criteria zijn verwerkt in een digitale tool, waarmee agrariërs hun erf online in kaart kunnen brengen. De ondernemers dienen via deze tool de gegevens ten behoeve van de (ontwerp)certificering aan te melden. In deze tool kunnen de noodzakelijke documenten worden geüpload. De certificatie-instelling controleert of het erf aan de voorwaarden van het certificatieschema voldoet.

Back to top