Nog meer leven in de boerensloot: eerste intentieverklaring DAW in HDSR

De regionale landbouworganisaties LTO Noord en NFO, 4 agrarische collectieven en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ondertekenden onlangs de intentieverklaring ‘Schoon en voldoende water’. De partijen geven hiermee aan samen te willen werken aan een gezonde bodem en goede waterkwaliteit- en kwantiteit. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is trekker. 

De intentieverklaring voor waterschapsgebied HDSR is de eerste overeenkomst tussen LTO, het waterschap en de agrarische collectieven in het kader van de zogeheten DAW-impuls. Het is de eerste stap om eind dit jaar te komen tot een uitvoeringsplan, waarvoor dit plan van aanpak, met daarin de gebiedsanalyse van de agrarische wateropgave, een belangrijke bouwsteen vormt.

 

Plan van aanpak

Dit plan van aanpak richt zich specifiek op de samenwerking in de agrarische sector en het waterschap. Het plan onderscheidt drie gebieden, namelijk veen, klei, heuvelrug, met ieder doelen. Door de verschillende kenmerken van ieder gebied zijn huidige situatie en benodigde maatregelen per gebied anders. Het is de bedoeling om lokaal in de drie deelgebieden met kleine groepen van 5 à 10 boeren te werken. Lokaal werken is belangrijk, omdat ook binnen één deelgebied de verschillen groot kunnen zijn. 
 

‘Maatwerk is essentieel’

Aad Kester van LTO Noord-afdeling Kromme Rijn en Heuvelrug vindt het plan van aanpak een goede start. “Om succesvol te zijn zal bij de uitwerking nog specifieker naar de gebieden gekeken moeten worden. Er is heel veel verschil tussen de zandgronden van de Heuvelrug en de zware kleigronden van de Langbroekerwetering. Maatwerk is essentieel.” 
 

Uitwerking

De deelnemende partijen werken het plan van aanpak per deelgebied uit in uitvoeringsprogramma’s. Deze uitvoeringsprogramma’s geven aandacht aan onder andere de diversiteit binnen het deelgebied, wie welke rol pakt, de planning, de beschikbare middelen voor het proces en eventueel te nemen maatregelen. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande overlegstructuren of processen, zoals de waterinfiltratieprocessen in veengebieden. Belangrijk is de aandacht voor een duurzaam boerenbedrijf en het toekomstbestendig watersysteem. 
 
Door ondertekening van deze intentieverklaring laten de partijen zien dat ze zich inzetten voor een toekomstbestendige agrarische sector en een goede en gezonde waterhuishouding voor boer, natuur en maatschappij. Hoogheemraad Bert de Groot: “Samen met de agrariërs gaat het waterschap voor nog meer leven in de boerensloot.” 
 

 

Back to top