Online Groenbemesterdag 2020

Groenbemester

Uitspoeling van nutriënten, verslechtering van de bodemstructuur en een negatieve organische stofbalans is bij veel maisteelten een probleem. Dit heeft een negatieve invloed op de opbrengst van maispercelen als gevolg en een verhoogde kans op ziekten en plagen. Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer. Het project Grondig Boeren met Mais zet zich hiervoor in.

Een van de mogelijke oplossingen is het planten van een groenbemester op maisland. Groenbemesters worden al jaren ingezet op maispercelen om zowel bovengrondse als ondergrondse gewasontwikkelingen te stimuleren. Daarnaast is telen van groenbemester op zand- en lössgrond na de maisteelt verplicht. Om de opgedane kennis te delen met agrarische ondernemers, hield het project Grondig Boeren met Mais een onlineversie van de Groenbemesterdag. Door video’s worden ondernemers toch op de hoogte gehouden van de proeven en demovelden op Proefboerderij Vredepeel die voor de Groenbemesterdag waren aangelegd. De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de proeven en de kennis die u daaruit kunt halen voor uw eigen bedrijf ziet u in de video’s.

Bekijk hier het filmpje voor melkveehouders
 

Bekijk hier het filmpje voor akkerbouwers
 

Grondig Boeren met Mais

Grondig Boeren met Mais is een demonstratieproject waarbij het huidige maisteeltsysteem vergeleken wordt met alternatieve maisteeltsystemen op proefbedrijf Kooijenburg in Marwijksoord, en op proefbedrijf Vredepeel. Samen met boeren, loonwerkers erfbetreders, waterschappen, provincie en ministerie wordt er gewerkt aan alternatieve maisteeltsystemen met als doel een duurzamere maisteelt, met meer aandacht voor bodembeheer en emissies, en gelijkblijvende, kwalitatief hoogstaande opbrengsten. Het project Grondig Boeren met Mais wordt uitgevoerd in drie provincies: Drenthe, Noord-Brabant en Limburg.

Back to top