Regio-coördinator Marieke van Leeuwen: gebiedsopgave helder krijgen

Marieke van Leeuwen is regio-coördinator DAW in Zuid-Holland en Utrecht-West. In onderstaand bericht vertelt ze meer over haar werk voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Wat speelt er momenteel in Zuid-Holland en Utrecht-West op het gebied van bodem en water?

“Het is een divers gebied met onder meer veenweidegrond, zand- en kleigrond. Ik denk dat fosfaat het grootste probleem is voor de waterkwaliteit in Zuid-Holland en Utrecht-West, maar helaas hebben we daar maar beperkt invloed op. Met name in het veenweidegebied is sprake van nalevering van de bodem. Dat wil zeggen dat ondanks de huidige gebruikelijke evenwichtsbemesting er nog veel historisch fosfaat heel langzaam vrijkomt uit de bodem. Daarnaast speelt ook de uitspoeling van stikstof en daar werken we in verschillende projecten aan, bijvoorbeeld door het toepassen van bodemmaatregelen. Ook zetten we in op meer en betere kennis bij de boeren, over het juiste moment en de juiste vorm van bemesten en de ecologie van de sloot bijvoorbeeld."

Wat zie jij als jouw rol?

“Mijn primaire taak is samen met de boeren en waterschappen te zoeken naar het beste tussen agrarische bedrijfsvoering en het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Belangrijk vind ik dat we dan de koppeling leggen met andere relevante thema’s voor boeren zoals biodiversiteit, bodemdaling, gebiedsprocessen. We nemen de hele bedrijfsvoering van onze deelnemers mee om een toekomstbestendige agrarische sector te realiseren. Belangrijk onderdeel van mijn taak vind ik de het verbeteren van de relatie tussen waterschappen en boeren. Ik daag de waterschappen uit de gebiedsopgave helder en duidelijk te krijgen, zodat agrariërs vervolgens aan de slag kunnen met de juiste maatregelen. Ik wil voorkomen dat boeren maatregelen uitvoeren die achteraf niet per se nodig geweest waren of weinig effect blijken te hebben.”

Op welk project of resultaat binnen DAW ben je het meest trots?

“Langzaamaan zie ik agrariërs en waterschappers naar elkaar toe groeien en ontstaat een goed werkbare relatie. Dat wij als projectleiders van het DAW daaraan hebben kunnen meewerken maakt trots. We werken nu gezamenlijk aan gebiedsprocessen waardoor de opdracht voor agrariërs helderder wordt en het waterschap ziet welke werkzaamheden boeren en tuinders nu al leveren. Echt zichtbaar wordt dat voor mij bijvoorbeeld in het project DAW Krimpenerwaard, daar loopt een mooie samenwerking tussen LTO Noord, Agrarische Natuurverenigingen en het waterschap met goede resultaten. Het zou mooi zijn als er een vervolg komt op dat project.”

Meer informatie 

In contact komen met regio-coördinator Marieke van Leeuwen, deelnemen aan haar projecten of samenwerken? Bel dan naar 088 8886677 of mail naar mvleeuwen@projectenltonoord.nl

 

Back to top