Resultaten Vruchtbare Kringloop gebundeld in magazine

Het merendeel van de deelnemende melkveebedrijven aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers voldoet aan de uitspoelingsnorm voor stikstof. Dat staat in het magazine ‘Zes jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, De Resultaten’. Na zes succesvolle projectjaren gaat het DAW-project VKA verder als boerenvereniging. De 285 deelnemers  deden gedurende 6 jaar kennis op over efficiënte benutting van mineralen en namen maatregelen om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Met succes. 

Krachtige samenwerking

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werkten partners als provincie Gelderland, Vitens, LTO Noord en waterschap Rijn en IJssel samen om agrariërs te ondersteunen bij bedrijfsoptimalisatie. De resultaten na zes projectjaren Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn gebundeld in een magazine. In het magazine van in totaal 32 pagina’s staan afwisselend verhalen over de behaalde resultaten, uitgevoerde maatregelen en wat dat in de praktijk betekent voor de deelnemende boeren aan VKA.

Unieke database aan cijfers

Gedurende het project VKA werden de effecten van de maatregelen gemonitord via de KringloopWijzer en gegevens verzameld door bemonstering van water en gras. Projectleider Carel de Vries in het magazine: “Door die cijfers krijg je inzicht en kun je met collega-boeren vergelijken en discussies objectiveren. VKA beschikt nu over een unieke database die zowel de boeren als beleidsmakers veel inzicht verschaft. Ze laten zien wat is veranderd en verbeterd op de deelnemende bedrijven en waar nog kansen liggen.” 

In het magazine valt te lezen dat het merendeel van de melkveebedrijven aan de uitspoelingsnorm voldoet voor stikstof. Ook tonen de cijfers negatieve fosfaatoverschotten en is de weidegang toegenomen. Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers gaat door als boerenvereniging, door boeren aangestuurd. Thema’s die in 2020 bijvoorbeeld behandeld worden zijn natuurinclusieve landbouw, goed eiwit van eigen land en koe en kringloop: onderwerpen die actueel zijn op het gebied van kringlooplandbouw. 

Meer informatie 

Binnen VKA werkten boeren uit de Achterhoek en Liemers om hun regio als duurzaam op de kaart zetten. Door het toepassen van kringlooplandbouw gaan zij op een duurzame en efficiënte manier om met water- en bodembeheer.
Om een duurzame kringlooplandbouw te bereiken, werkten ze oa de KringloopWijzer. Een belangrijk onderdeel van VKA is het uitwisselen van kennis en ervaringen door middel van demo's en studiebijeenkomsten. 
 
Woont u in Achterhoek of Liemers en wilt u deelnemen aan de nieuwe boerenvereniging? Kijk dan op de website www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl voor meer informatie. 

 

Back to top