Samenwerking is kracht van Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland behaalde afgelopen jaar een bijzondere mijlpaal: 1000 agrarische bedrijven hadden zich ingeschreven als deelnemer en dragen bij aan de doelen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Ze kregen advies van een coach voor duurzaam bodem- en waterbeheer en nemen maatregelen. Wat verklaart het succes van het portaal? En wat zijn de plannen voor de toekomst? Een interview met Diana van Soest, projectleider namens Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier.

Wat is de kracht van het Landbouwportaal Noord-Holland?

Diana: “Samenwerking en besef van de gedeelde wateropgaven tussen alle betrokken partijen. In 2016 zocht het waterschap Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier contact met provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland (HHRL), Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), LTO-Noord/KAVB en de 4 Noord-Hollandse agrarische collectieven (samenwerkingsverband Bodem & Water) om samen te gaan werken aan de wateropgaven in Noord-Holland. Dit vanuit het besef dat de agrarische sector hier een substantiële bijdrage aan kan leveren, terwijl zij gelijker tijd worden ondersteund in het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Daarvoor is het belangrijk om het 

agrariërs zo gemakkelijk mogelijk te maken. Op de website van het Landbouwportaal vinden agrariërs informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatbestendig watersysteem op vijf thema's (erfafspoeling mineralen en nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting en voldoende zoetwatermaatregel

en). Ze kunnen via het portaal ook een kosteloos bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfafspoelingscoach of gewasbeschermingscoach regelen eneen subsidieaanvraag doen.” 

 

Hoe zorg je dat agrariërs die de website bezoeken ook daadwerkelijk aan de slag gaan?

“We bieden niet alleen kennis via het Landbouwportaal, maar zorgen dat de kennis aan huis komt: iedereen die subsidie aanvraagt, krijgt bezoek van een coach (met uitzondering van enkele direct aanvraagbare maatregelen. Dat is een gratis bedrijfsadvies door een deskundige coach. De coach maakt samen met de ondernemer een totaalbeeld van het bedrijf op een van de vijf thema's en maakt inzichtelijk welke maatregelen bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig boerenbedrijf. Dat maakt een investering veel aantrekkelijker natuurlijk.”

 

Een deel van het succes komt dus door positieve mond-op-mondreclame van de boer?

“Het Landbouwportaal sluit inderdaad goed aan bij de behoefte van de boer, maar ook LTO Noord, de agrarische collectieven, de KAVB en de overheden werd het Landbouwportaal steeds onder de aandacht gebracht. Ze organiseerden informatiebijeenkomsten en gaven aandacht aan het portaal via hun nieuwsbrieven, websites, ledenbijeenkomsten enzovoort.” 

 

Kun je voorbeelden geven van duurzame maatregelen?

“Er zijn 5 thema’s waarbinnen investeringsmaatregelen genomen kunnen worden, namelijk. De boer kan bijvoorbeeld het erf aanpassen om afspoeling te verminderen, een bodemonderzoek laten doen, onderwaterdrainage toepassen, stuwtjes plaatsen, enzovoort. Maar ook 'kleine'maatregelen als een veedrinkbak en veegmachine zijn aan te vragen. Na het bezoek van de coach komen we niet standaardop bezoek om de uitvoering te bekijken, maar indien gewenst is een vervolgbezoek wel mogelijk. Verder kan de boer met vragen altijd aankloppen bij het portaal.

 

Hoe denken jullie over de toekomst van het Landbouwportaal?

We willen blijven werken aan de wateropgaven op een manier die past bij de boer. Door goed samen te werken en met een eenduidig verhaal te komen, lukt dat. Mogelijk kunnen we het Landbouwportaal breder dan alleen in Noord-Holland opzetten.”

 

Meer informatie 

Ook deelnemen aan het Landbouwportaal Noord-Holland of meer informatie over de mogelijkheden van het portaal? Kijk eens op de website

 

Back to top