Samenwerkingsverband biedt provincie en waterschap masterplan Zoetwater voor Zeeland aan

Zojuist ontvingen gedeputeerde landbouw, visserij en fruitteelt Jo-Annes de Bat en waterschapsbestuurder Luc Mangnus uit handen van ZLTO-voorzitter Zeeland Joris Baecke het Masterplan Zoet water voor Zeeland en een symbolische gieter met de logo’s van de partners in het samenwerkingsverband. 

Het Masterplan is opgesteld door landbouwcoöperatie CZAV, kennisinstelling Delphy, groeispecialist Van Iperen BV, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), de Rabobank en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een initiatief van LTO Nederland, zal een belangrijke rol gaan spelen bij de uitvoering van de maatregelen. Met dit Masterplan kunnen we zorgen voor een robuuste en duurzame zoetwatervoorziening voor Zeeland. Want voldoende zoet water is verre van vanzelfsprekend voor Zeeland.
 

Kansrijke oplossingen

Voldoende zoet water is een belangrijke voorwaarde voor een leefbaar landelijk gebied, een sterke natuur met een hoge biodiversiteit en een vitale landbouw. Klimaatverandering is merkbaar door meerdere achtereenvolgende droge zomers. Door een tekort aan beschikbaar zoet water in het groeiseizoen staat de land- en tuinbouw in Zeeland onder druk. Ruim driekwart van de Zeeuwse boeren moet het stellen zonder adequate aanvoer van zoet water, dit komt neer op 90.000 hectare landelijk gebied. Ook in dorpen en steden merkt men de gevolgen van dit probleem op, vooral door toenemende hittestress. Het beter vasthouden en bergen van regenwater, efficiënt omgaan met het beschikbare zoete grondwater of aanvoer van zoetwater van elders zijn kansrijke oplossingen voor Zeeland.
 

Meer informatie

We vragen aan provincie en waterschap om ons advies een volwaardige plek te geven in de aanpak en programmering zoals die momenteel in het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet water en het Deltaprogramma Zoetwater wordt vormgegeven. Ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een initiatief van LTO Nederland, zal een belangrijke rol gaan spelen bij de uitvoering van de maatregelen. Het is ons aanbod om ‘samen het water voor Zeeland te laten werken’, waarbij we de uitvoering van projecten centraal stellen. Als samenwerkingsverband willen we aan de slag en in goede samenwerking met provincie, waterschap en andere betrokken partners een concrete volgende stap zetten. Kijk voor meer informatie op de website van ZLTO.

Back to top