Schoon erf levert korting op

Foto: Nieuwe Oogst

De Maatlat Schoon Erf wordt vanaf januari 2018 van kracht. Boeren worden aangespoord investeringe nte doen die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Via een belastingvoordeel kunnen ze een deel van de investeringen terugkrijgen.
 
De Maatlat Duurzame Veehouderij voor stallen bestaat al langer.V olgend jaar komt daar de Maatlat Schoon Erf bij voor de hele agrarische sector. Bij land- en tuinbouw, waterschappen en de overheid bleek immers behoefte te ziin aan een certificatieschema voor een emissieloos erf. Dat wordt de Maatlat Schoon Erf.
 

Ondersteuning

Agrariërs kunnen zich laten certificeren en de overheid kan het emissieloze erf fiscaal ondersteunen. 'We doen dit nu voor veehouderij- en akkerbouwerven. We hopen volgend jaar de maatlat uit te breiden met gespecialiseerde teeltbedrijven, bijvoorbeeld bollen-, fruit- en boomteelt', vertelt Herman Docters van Leeuwen, programma-manager agroketens bij SMK. Dit onaftrankelijke duurzaamheidsplatform begon in 2006 met de Maatlat Duurzame Veehouderij.
 
Binnenkort komt RVO.nl met de Milieulijst waarop het bouwen van emissiearme erven(akkerbouw en veehouderii) komt te staan. Daarmee kunnen boeren die investeringen melden voor deMIA/Vamil-regeling.Bedrijven die volgens de maatlat zijn gecertificeerd, kunnen huninvesteringen dan aftrekken van de inkomstenbelasting. Daar zit wel een grens aan, maar het voordeel voor de boer kan zo'n 5 procent van de investering bedragen, verwacht Carlo Vromans, teamlid van het Deltaplan Agrarisch Water-beheer (DAW). 'Het is nog evenafwachten hoe RVO.nl de regeling gaat uitvoeren.'
 

Op de boerderij moet het gebeuren

Deelname aan de Maatlat Schoon Erf is vrijlwillig. 'Boeren zijn niet verplicht het certificaat in bezit te hebben, het is een bovenwettelijke regeling. Ook wordt het certificaat niet openbaar, uitsluitend als een boer dit nadrukkelijk op priis stelt. 'De Maatlat Schoon Erf sluit ook aan op het DAW,' stelt Vromans. 'We kunnen allemaal ambitieuze plannen maken, maar uiteindelijk moet het op deboerderij gebeuren. En deboer wil gewoon weten welke concrete maatregelen hij kan nemen. Die worden nu integraal bii elkaargebracht in de Maatlat Schoon Erf,en wij betalen daaraan mee.'

Back to top