Schoon water is een blijvende uitdaging

Het programma Schoon Water boekte afgelopen jaren weer winst voor de waterkwaliteit in Noord-Brabant. Dat blijkt uit de zojuist gepubliceerde Schoon Water rapportage.
 
Zo werken de Brabantse Schoon Water gemeenten inmiddels chemievrij in het groen en steeds vaker ook op de sportvelden. Ook recreatieparken zoals de Efteling en Beekse Bergen werken chemievrij. Vanuit de landbouw beperkten telers de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen of voorkwamen met nieuwe technieken dat de middelen in de sloot terechtkwamen. Een verdere vermindering van de milieubelasting van grond- en oppervlaktewater blijft een uitdaging.
 

Gemeenten lopen voorop

Het programma Schoon Water voor Brabant blijft landelijk voorop lopen: Het merendeel van de Brabantse Schoon Water gemeenten bestrijdt onkruid op verhardingen en in het groen al jarenlang zonder chemie. Voor hen was de landelijke wetgeving om chemievrij te gaan werken dan ook geen probleem. Afgelopen jaren kregen zij regelmatig uitnodigingen om op landelijke informatiebijeenkomsten hun ervaringen met bestrijdingstechnieken, organisatie van het onkruid- en veegbeheer en kostenbeheersing te delen. De olievlekwerking van het programma Schoon Water in de praktijk!
 

Inmiddels laten een aantal deelnemers van Schoon Water zien dat ook beheer van sportvelden, golfbanen en recreatieterreinen zonder het gebruik van chemische middelen mogelijk is.
 

Een belangrijk punt van zorg zijn wel de bedrijventerreinen. Eerdere voorlichting aan stedelijk bedrijfsleven had nagenoeg geen effect en het is zeer de vraag of diverse bedrijventerreinen nu voldoen aan het wettelijke verbod op gebruik van middelen op verhardingen. Projectleider Carin Rougoor (CLM): 'Handhaving van het verbod vindt nauwelijks plaats en is vooralop deze terreinen nodig.'
 

Landbouw en technieken

Ook de Schoon Water telers en loonwerkers (inmiddels ruim 750) waren afgelopen periode actief. Zo investeerden zij in verbeterde spuittechnieken zoals Wingssprayer en luchtondersteuning. Daarnaast beperkten ze de emissie vanaf het erf door aanleg van voorzieningen voor restvloeistof zoals de fytobak.
In de landbouw komen nieuwe uitdagingen naar voren, zoals verhoogde schimmeldruk. Zo krijgen aardappeltelers te maken met meer risico van Alternaria solani. Hoewel een extra bespuiting duur is, is het financiële risico van opbrengstderving als de schimmel wel het gewas aantast, nog veel groter. Schoon Water voor Brabant zoekt naar oplossingen: een snel-test die laat zien of schimmel-DNA aanwezig is, lang voordat dat met het blote oog te zien is. Zo kan de teler bepalen of een bespuiting echt nodig is.
 

Back to top