Stem zorgt voor evenwicht in waterschapsbestuur

In aanloop naar de provinciale- en waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart praten we met Peter Schrijver uit Epse (gemeente Lochem) van Waterschap Rijn en IJssel. De Epsenaar heeft een geborgde zetel namens de land- en tuinbouw in het waterschapsbestuur. 
 
Peter Schrijver“Als waterschapsbestuurder bij Rijn en IJssel kom ik in het dagelijks bestuur regelmatig in aanraking met de agrarische sector. Water, met name kwantiteit, is van cruciaal belang voor de landbouw. Dat hebben we afgelopen zomer wel gezien tijdens de droogte. Maar ook teveel water kan een probleem zijn voor agrariërs. Het waterschap houdt in de gaten, zoals ik bijvoorbeeld de afgelopen tijd deed in stroomgebied Baakse Beek, of een watersysteem voldoet. Zo niet, dan proberen we dat op te lossen."
 
Werkbaar compromis 
"Ik zoek naar oplossingen die voor beide of meerdere partijen werken. In mijn rol als waterschapsbestuurder probeer ik een goed evenwicht tussen natuur, landbouw en stedelijk gebied te bewaken. Een werkbaar compromis, daar vaart een gebied wel bij.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld het optimaliseren van het watersysteem rondom Lichtenvoorde. Door naast een bypass ook retentiegebieden in te stellen, voorkomen we dat de wateroverlast zich van het stedelijk gebied verplaatst naar het landbouwgebied."

In gesprek met de sector
"Naast waterkwantiteit, is ook waterkwaliteit een belangrijk speerpunt  voor het waterschap. En terecht, want schoon water willen we allemaal. De afgelopen periode is middels een atlas inzichtelijk gemaakt hoe de kwaliteit van het oppervlaktewater  ervoor staat. De atlas laat zien dat de landbouw en industrie sinds de jaren zeventig  grote stappen hebben gezet met het verbeteren van de waterkwaliteit. Tegelijkertijd zien we dat er ook nog stappen gezet moeten worden. Dan kun je zeggen, ‘we scherpen het mestbeleid aan’, maar gaat dat  brengen wat nodig is? Ik ga liever in gesprek met de agrarische sector om gezamenlijk een plan te maken.
 
Projecten zoals Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Vruchtbare Kringloop zijn voor het waterschap onmisbaar. De doelstellingen van het waterschap kunnen we via een project praktisch uitrollen. Ketenpartijen die de taal van de boer spreken, zoals ForFarmers of LTO, weten precies wat een boer nodig heeft om aan de slag te gaan met het verbeteren van de kwaliteit."
 
Stem zorgt voor evenwicht
"De agrarische sector heeft groot belang bij goed waterbeheer. Mijn advies is dus om te stemmen, ook al ben je het niet altijd eens met het beleid van Waterschap Rijn en IJssel. Andere partijen stemmen namelijk ook, bijvoorbeeld voor natuurwaarden. Door als agrariër je stem te laten klinken, houd je het bestuur van het waterschap in evenwicht."
 
Peter Schrijver is melkveehouder in Epse en heeft een geborgde zetel namens LTO in het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. In het verleden is hij wethouder namens de VVD geweest van de gemeente Gorssel en had hij verschillende bestuursfuncties bij LTO Noord.

Back to top