Subsidieregeling Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer

Wilt u een toekomstbestendige was- en vulplaats aanleggen om uw landbouwspuit te kunnen reinigen en vullen zonder emissies naar het oppervlaktewater? U kunt nu gebruik maken van een subsidie hiervoor. Meld u vóór vrijdag 15 mei aan voor het project ‘Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer’.

 

In landbouwgebieden zorgen gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater voor problemen. Hoewel de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater de afgelopen decennia al flink verbeterd is, voldoet het nog niet aan de gestelde normen. Daarom is het van groot belang dat we ons ook als landbouwers blijven inzetten voor verdere verbetering van de waterkwaliteit. Het inwendig en uitwendig reinigen van de landbouwspuit en het vullen van de spuit, is een bekende bron van emissies van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven. Ter voorkoming van deze vorm van afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen richting het oppervlaktewater, is het initiatief opgestart voor het project ‘Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer’.

Subsidie

U kunt een subsidie ontvangen voor het realiseren van een vloeistofdichte was- en vulplaats met opvang en biologisch zuiveringssysteem. Zo wordt afspoeling van onder andere gewasbeschermingsresten naar oppervlaktewater voorkomen, wat de waterkwaliteit ten goede komt. U ontvangt voor de aanleg van de was- en vulplaats een subsidie van minimaal 60% van de totale kosten. Het exacte percentage is afhankelijk van het totaal aantal aanmeldingen, maar zal dus bestaan uit een subsidiepercentage tussen de 60% en 100% van de kosten. Indien wij meer aanmeldingen ontvangen dan het totale subsidiebedrag mogelijk maakt, dan bepaalt een onafhankelijke loting de deelnemers. 

Als u in aanmerking wil komen voor de subsidie voor de uitgebreide wasplaatsen, dient u percelen in eigendom te hebben in de Haarlemmermeerpolder of in het grensgebied rondom de Haarlemmermeerpolder in de provincie Zuid-Holland waarvan de waterensystemen in verbinding staan met die van het Haarlemmermeer. Bijvoorbeeld rondom de Kagerplassen of het Braassemermeer.

Hoe werkt het?

  • Voorafgaand aan de realisatie van de wasplaats komt een adviseur van Delphy bij u op het bedrijf langs. De adviseur kijkt met u naar de bedrijfsspecifieke situatie voor een advies op maat betreffende de realisatie van de wasplaats. Afhankelijk van de omstandigheden op locatie, kan de omvang en uitvoering enigszins van elkaar verschillen. Kosten voor dit bedrijfsbezoek komen voor rekening van de deelnemende ondernemer. Een inschatting van deze kosten is ongeveer €250,-.
  • De totale kosten van de realisatie van de wasplaats dienen door u voorgefinancierd te worden. Nadat de wasplaatsen gerealiseerd zijn, ontvangt u tussen de 60% en 100% van de kosten terug. De termijn van voorfinanciering kan oplopen tot ruim een jaar. U kunt deze subsidie niet stapelen met andere subsidies, zoals het Landbouwportaal Noord-Holland. De subsidie geldt alleen voor het realiseren van de wasplaat en het zuiveringssysteem. Aangrenzende zaken zoals straatwerk, leidingen etc. worden niet gesubsidieerd.
  • Voor ondernemers in Noord-Holland is het wel mogelijk om gebruik te maken van het Landbouwportaal Noord-Holland voor aanvullende maatregelen om erfafspoeling te verminderen. U kunt dan subsidie aanvragen voor de wasplaats via dit DAW project en voor de aanvullende maatregelen via het Landbouwportaal Noord-Holland.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over het project, dan kunt u terecht bij Gert-Jan de Graaf van LTO Noord via het telefoonnummer +31(0)6 – 4801 7000 of per mail via gdgraaf@projectenltonoord.nl

Aanmelden

Meld u vóór 15 mei 2020 aan wanneer u interesse heeft voor deze subsidie. Klik hier.

 

Het project is een initiatief van de LTO Noord afdeling Haarlemmermeer. Het project wordt gefinancierd vanuit de Europese subsidieregeling POP3, met cofinanciering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De subsidie is beschikbaar gesteld voor ondernemers die gevestigd zijn in en nabij de Haarlemmermeer.

Vanwege de Corona maatregelen van het RIVM zijn er onzekerheden hoe het vervolg van dit subsidie traject zal verlopen. Wij hopen dat Corona u en uw bedrijf niet schaden en anders dat dit zoveel mogelijk binnen de perken blijft. 

 

Back to top