Symposium Bodem UP: uitdagingen en acties bodemverbetering

Logo bodemUp-symposium

Tijdens het Bodem Up Symposium op 30 januari in Den Bosch zijn zo'n 35 deelnemers van BodemUP in dialoog gegaan met betrokken partijen uit de keten over samenwerking, innovatie en uitdagingen rondom het verbeteren van de bodem. Het symposium is een manier om te komen tot nieuwe initiatieven die het voor agrariers eenvoudiger maken om aan bodemverbetering te werken. Onder de deelnemers aan het symposium waren behalve agrariërs ook vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, provincie, het Louis Bolk Instituut en onderzoekers van de Wageningen University.

Na de dagopening volgde een presentatie van Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) over de uitdagingen in de bodem voor praktijk en wetenschap. Daarna gingen de tachtig aanwezigen in twee rondes aan verschillende dialoogtafels uiteen. In de eerste ronde werden ervaringen en uitdagingen voor de bodem uitgewisseld. In de tweede ronde ging de discussie over zes onderwerpen: organische stof, nitraatuitspoeling, gewasbeschermingsmiddelen, droogte, wateroverlast en biodiversiteit. Doel van deze discussies was het verhelderen van de huidige praktijk, uitdagingen en acties om de huidige uitdagingen aan te gaan. Dankzij de veelzijdige samenstelling van de tafels leverde dit interessante discussies op, met concrete acties.

Studiegroep en meer bewustwording

Behalve dat de inhoud van de dialogen wordt meegenomen in BodemUP, zijn er ook een aantal concrete acties. Zo komt er per gebied een studiegroep die zich zal buigen over onderwerpen als droogte en wateroverlast. Zo'n studiegroep bestaat uit alle ondernemers uit een gebied, het lokale waterschap en anderen zodat samenwerking en versterking plaats kan vinden. Er komt ook onderzoek naar meer ruimte voor dierlijke mest, eventueel (deels) in de plaats van kunstmest. Ook zullen we de ontwikkelingen in duurzaam bodembeheer breder uitdragen via voorlichting en bewustwordingscampagnes de komende tijd.

Aan de actiepunten uit het symposium zijn namen gekoppeld van mensen die hier aan gaan werken. En mocht je naar aanleiding van het symposium nog meer ideeën hebben of kansen zien voor verbinding? Neem dan contact op met ons op

Lees meer over het project Bodem UP.

Prijs voor maatregelen duurzaam bodembeheer.

Back to top