Tegemoetkoming investering droogtemaatregelen in Oost-Nederland

Investeren in waterbeheersing is investeren voor de lange termijn, terwijl het rendement zich niet eenvoudig laat meten. Het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voorziet in een financiele tegemoetkoming voor boeren die maatregelen nemen tegen verdroging. Projectleider Edwin Haasjes: ‘Investeren in droogtebestrijding wordt zo laagdrempelig’, zegt Haasjes. ‘Opbrengstschade als gevolg van droogte wordt steeds zichtbaarder, zeker nu er meer beperkingen zijn in bijvoorbeeld bemesting. Maar investeren in droogteaanpak is vaak ook kostbaar. Dat geld moet je wel hebben en dan moet je nog afwachten of het weer een droog jaar wordt.’

Boerenstuw 

Voor een goede ruwvoerproductie is een goede waterhuishouding onontbeerlijk. De beschikbare maatregelen dragen daaraan bij en zijn in het belang van boeren en burgers. Reden om geld beschikbaar te stellen voor maatregelen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld boerenstuwen en peilgestuurde drainage, maar ook bodemverbeteringen ten gunste van de vochthuishouding vallen onder de regeling. Kostbare investeringen waar niet alleen de boer de vruchten van plukt, stelt Haasjes. ‘De focus ligt op het boerenerf, op een gezonde en klimaatbestendige bedrijfsvoering, maar ook de maatschappelijke doelen van vooral het waterschap hebben er baat bij.

Maatregelen versterken elkaar

De waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe zijn enthousiast. De maatregelen versterken elkaar. Zo werken waterschappen en boeren nauw samen aan een betere en toekomstbestendig watersysteem waarbij de focus wordt verlegd van water afvoeren richting water vasthouden.’ Boeren die willen investeren, kunnen contact opnemen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Gebiedsmakelaar Henk Jolink is voor boeren in de provincie Gelderland het eerste aanspreekpunt. Hij heeft al een flink aantal ideeën zien langskomen.

Leren omgaan met droogte

‘Dit is het derde droge jaar en eigenlijk is iedereen wel bezig met het zoeken naar een oplossing’, zegt Jolink. De diversiteit van de problematiek is opvallend, evenals de inventiviteit van de oplossingen. ‘Soms is het enige verschil de hoogte of grondslag, maar ook de beschikbaarheid van water is een uitdaging. Soms is er zelfs helemaal geen grond- of oppervlaktewater voorhanden. Dan moet je weer andere oplossingen zoeken.’ In het programma ‘ZON’ zijn financiële middelen beschikbaar voor maatregelen tegen opbrengstverliezen als gevolg van droogte. Er is een subsidie van 40 procent beschikbaar voor investeringen. Advies en ondersteuning worden gesubsidieerd tot een maximum van 1.500 euro. Meer weten? Kijk dan op Agrarischwaterbeheer.nl/droogte

 

dit artikel stond eerder in Nieuwe Oogst en is geschreven door Janet Katenberg. 

Back to top