Tjeerd Hoekstra nieuwe DAW-regiocoördinator Friesland

“Boeren deelgenoot maken van de opgaves en daarmee ook van de oplossing. Dat is de uitdaging van een DAW-regiocoördinator”, vertelt Tjeerd Hoekstra, projectleider binnen LTO Noord. Begin 2022 nam hij het stokje over van Bouwe Bakker als regiocoördinator Friesland binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Wat doet een DAW-regiocoördinator eigenlijk?

Bouwe: “Samen met boeren ideeën uitwerken tot concrete projecten, dat is wat een regiocoördinator doet. Door de dialoog tussen boeren en waterschap te faciliteren ontstaan vaak praktische ideeën. Aan ons de taak om deze ideeën uit te werken door de juiste mensen te verbinden, de financiering erbij te zoeken en het tot uitvoering te brengen met boeren. De uitdaging hierin ligt bij de vertaalslag van een goed idee naar een financierbaar project.”

Wat speelt er op dit moment in jullie gebied?

Bouwe: “In de afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op vier thema’s: erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, voorkomen van afspoeling vanaf percelen en verbeteren van de ecologische kwaliteit van watersystemen. Nu vindt een kanteling plaats van themagericht werken naar gebiedsgericht werken.”

Tjeerd: “Aan mij de taak om aan de slag te gaan met het gebiedsgericht werken. We maken de vertaalslag van gebiedsopgaves naar concrete handelingsperspectieven en alles wat daarbij komt kijken. Ieder gebied kent zijn eigen opgaves en specifieke kenmerken. Door gericht te kijken naar het probleem per gebied en ons daarop te richten met de boeren uit het betreffende gebied, kunnen we opzoek naar een geschikte oplossing.”

Tjeerd, sinds 2022 neem jij de rol als regiocoördinator van Bouwe over. Hoe pak jij deze rol verder op?

Tjeerd: “Klopt. Het is belangrijk om als regiocoördinator zichtbaar te zijn in het veld. De boer opgaan en kennis maken met de ondernemers in het gebied, zodat boeren weten wie je bent en wat je voor hen kunt betekenen. Hier leg ik de komende tijd mijn prioriteit. Tegelijk een moment om de GAW’s (Gebiedsdocument Agrarische Wateropgaven) te bespreken. Zijn de boeren hiermee bekend en zouden zij hier actief een bijdrage aan willen leveren.”

Bouwe, waar ben jij het meest trots op in wat je bereikt hebt tijdens jouw periode als regiocoördinator?

Bouwe: “Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren. Toch staat het project erfemissie hoog bovenaan. Binnen dit project kregen we het voor elkaar om 1630 boeren te helpen met het uitvoeren van maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Het tweede is het programma Zoet op Zout. Waarmee we ingaan op verzilting en hoe je daar als boer mee omgaat. Het laatste wat ik als bijzonder heb ervaren, zijn de sessies met de akkerbouwers uit de Noordelijke Kleischil en het waterschap. Hierin bespraken we de onderzoeksresultaten uit de waterkwaliteitsmetingen die het waterschap deed. Dit zorgde voor goede inhoudelijke discussies en concrete verbeterpunten.”

Tjeerd, wat is jouw doel als opvolgend regiocoördinator?

Tjeerd: “De opgaves die op het boerenerf spelen omzetten in praktische handvatten en daarbij de verbinder zijn tussen de betrokken partijen in de keten. Belangrijk daarbij is dat je de verschillende partijen met de neuzen dezelfde kant op krijgt, zodat er begrip is voor elkaars belangen. Daarnaast wil ik boeren deelgenoot maken van de opgaves die in de gebieden spelen en daarmee ook van de oplossing. Dat is de uitdaging van een DAW-regiocoördinator.”

Wat zou je Tjeerd willen meegeven als opvolger?

Bouwe: “Zorg ervoor dat je partijen met elkaar verbindt en dat je de dialoog weet te faciliteren. Zo komen goede gesprekken op gang en komen ideeën op tafel. Stel jezelf daarnaast een doel dat bij ieder idee je 10 redenen kunt bedenken waarom een boer wil deelnemen aan een project. Als je in staat bent om uit te leggen wat het voordeel is van het project voor een boer, heeft het project gegarandeerd meer kans om tot een succes uit te lopen. Dit waren vooral de praktische zaken. Natuurlijk wens ik Tjeerd ook veel plezier en succes in zijn nieuwe rol als DAW-regiocoördinator in Friesland!”

Meer informatie

In contact komen met regiocoördinator Tjeerd Hoekstra? Bel naar 0613925749 of mail naar thoekstra@ltonoord.nl.

Back to top