Van Dam: Verschillen gebruiks- en afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen verklaarbaar

Verschillen tussen afzet en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden al jaren geconstateerd. De geconstateerde verschillen tussen gebruik en afzet kunnen in algemene zin worden verklaard uit de geheel verschillende systematiek die ten grondslag ligt aan het verkrijgen van de data. Er worden andere bronnen gebruikt. De gebruikscijfers zijn gebaseerd op met name enquêtes onder boeren en tuinders. De enquêtes worden uitgevoerd door het CBS. De afzetcijfers zijn geleverd door de toelatinghouders. Aankoopdatum en gebruiksdatum liggen uit elkaar: telers kunnen middelen aanschaffen en daarvan slechts een deel daadwerkelijk gebruiken. Handel, tussenhandel en gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen kunnen voorraden aanleggen. Deze verschillen spelen niet alleen in Nederland maar ook in rest van Europa. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Volgens Van Dam kunnen verschillen tussen beide cijfers meer specifiek als volgt worden verklaard:
• Nefyto levert alle afzetcijfers (van de Nefyto-leden) die in de professionele land- en tuinbouw worden afgezet en de leveringen aan onder meer overheidsdiensten, gemeenten en spoorwegen.
• De gebruikscijfers van het CBS bestaan uit twee componenten, namelijk de landbouwenquête en een enquête onder ‘niet-landbouw’ gebruikers, zoals overheden en Prorail.nl. Er is geen enquête onder de professionele beheerders van onbeteelde terreinen, zoals bijvoorbeeld industriegebieden, parkeerplaatsen, beheerders van recreatieterreinen en particuliere grootgrondbezitters. Dit kan met name een verklarende factor zijn voor de grote verschillen tussen gebruik en afzet bij de werkzame stof glyfosaat.
• De landbouwenquête van het CBS bevat geen gegevens over gewasbeschermingsmiddelen voor zaadbehandeling. Dit kan een verklaring zijn voor het verschil tussen CBS gebruiks- en Nefyto afzetcijfers bij imidacloprid. De Nefyto cijfers zijn op niveau werkzame stof, daarbinnen kan geen onderscheid gemaakt worden.
• Het CBS neemt in haar enquête het middelengebruik op graslanden in het kader van veeteelt niet mee, evenmin van vóór- en naoogst behandelingen.
• Het CBS inventariseert en publiceert het gebruik van natte grondontsmetting met metam-natrium niet. De NVWA heeft op basis van meldingsplicht voor gebruik van metam-natrium en de afzetcijfers nauwkeurige cijfers tot haar beschikking.

Openbaarmaking
Van Dam is niet te spreken over de openbaarmaking van de afzetcijfers. Toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen verstrekken verplicht afzetcijfers aan de overheid op basis van de EU-statistiekverordening. Daarmee zijn het vertrouwelijke gegevens die uitsluitend voor statistische doeleinden worden gebruikt. Deze gegevens mogen op basis van de mededingingsregelgeving niet zonder meer openbaar worden gemaakt vanwege de vertrouwelijkheid van deze gedetailleerde verkoopcijfers van individuele bedrijven (en werkzame stoffen). Openbaarmaking gebeurt na het aggregeren van gegevens, waarbij het abstractieniveau zo is gekozen dat conform de regelgeving het herleiden niet meer mogelijk is.

Bron: Ministerie van EZ

Back to top