Verdroging en vernatting op hogere zandgronden

Verdroging en vernatting is een terugkomend onderwerp waar binnen diverse projecten van het DAW aan gewerkt wordt. Hoe voorkom je wateroverlast en verminder je de kans op verdroging? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen en hoe hangen die met elkaar samen? Wat is het effect van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met inwoners en grondgebruikers?

Als je concreet werk wilt maken van klimaatrobuust bodem- en waterbeheer op de hogere zandgronden, waar begin je dan? Hoe zorg je voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie? In het programma Lumbricus is de afgelopen vier jaar samen met onderzoekers, waterschappers en grondgebruikers gewerkt aan het beantwoorden van deze vragen. We krijgen steeds vaker te maken met perioden van langdurige droogte. Daarom is dit programma van groot belang. Er zijn veel kennis en inzichten vergaard binnen het programma Lumbricus en dat willen zij graag met u delen.

Tijdens drie afsluitende workshops worden de instrumenten en werkwijzen besproken voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Wilt u ook kennisnemen van de resultaten van Lumbricus en praktische handvatten krijgen om ze zelf toe te passen? Neem dan deel aan een van de workshops. Het programma Lumbricus wordt afgesloten met een bestuurlijk slotsymposium op 3 maart 2021.

  • Digitaal eindsymposium: 3 maart 2021 van 10.00 –12.30 uur
  • Digitale workshops: 11 en 18 februari 2021 van 10.00 –12.00 uur

Meld u hier aan

Wat is Lumbricus?

Lumbricus is een kennisprogramma waar waterschappen, kennisinstellingen en ondernemers samen met agrariërs onderzoek doen naar klimaatrobuuster bodem- en watersysteem. Het programma kijkt naar de effectiviteit en samenhang tussen verschillende maatregelen die het water- en bodemsysteem klimaatrobuuster kunnen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme stuwen of aan bodemverbetering door middel van ‘bokashi’. Deze praktische maatregelen zullen worden geïmplementeerd in proeftuinen in de hoger gelegen zandgronden van Oost en Zuid Nederland en zijn verdeeld in vier thema’s. Kijk voor meer informatie op de website.

Back to top