Vragen aan... Henk Smith, regiobestuurder LTO Noord regio Noord

Henk Smith, regiobestuurder LTO Noord voor regio Noord en provinciaal aanspreekpunt voor Water en Bodem in Groningen. Hij vertelt in dit artikel over zijn rol voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Welke rol pak jij binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)? 

“Ik ben regiobestuurder bij LTO Noord regio Noord en verantwoordelijk voor het thema Bodem en Water in Groningen. In die rol heb ik – in samenspraak met DAW regio-coördinator Caroline Schrandt – regelmatig contact met waterschap en provincie over de gebieds-, water- en bodem opgaven voor de agrarische sector. Welke knelpunten zijn er in Groningen, wat wil het waterschap aanpakken, waar wil de provincie financieel bijdragen. Het is belangrijk om een gezamenlijk doel te hebben. Daarom ben ik blij dat het DAW de opgaven in kaart brengt en aanpakt. Dan weten alle partijen aan welke doelen we willen werken.”
 

Wat zou jij tegen agrarische ondernemers willen zeggen die nog niet meedoen aan het DAW? 

“Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer biedt via haar projecten experimenteerruimte. Dat zie ik als vertrouwen vanuit waterschap en overheid om de agrarische sector zelf gelegenheid te geven oplossingen uit te proberen. Wie niet meedoet aan het DAW, mist dus ruimte om te proberen, zowel op technisch als organisatorisch gebied. En ook op financieel gebied, want via het DAW krijg je toegang tot subsidies voor investeringen en toegang tot nieuwe kennis die toepassingen op je bedrijf gemakkelijker maakt. Daarmee blijf je bij als bedrijf en zet je stappen voorwaarts.” 
 

Wat speelt in Groningen op het gebied van bodem en water?

“Verzilting is een groot probleem, daar zitten we met het DAW bovenop via meerdere projecten zoals eerst Spaarwater en nu het Programma Zoet op Zout in Groningen en Friesland. We zoeken samen met boeren en tuinders uit op welke manier we de zoetwaterlens kunnen vergroten. Ook erfafspoeling is een thema, omdat iedere ondernemer zijn invloed op de omgeving wil beperken. Dat is immers je ‘license to produce’, om het maar even op z’n Gronings te zeggen. Vanuit mijn rol pleit ik dan voor duidelijkheid over regelgeving door de waterschappen. Agrarische ondernemers die investeren willen niet voor 2 jaar, maar voor 20 jaar goed zitten. 
 

Onlangs organiseerde je de digitale Waterkaravaan voor bestuurders en andere betrokkenen. Draagt dat bij aan het draagvlak voor de inzet van boeren en tuinders? 

“We kregen heel positieve reacties op onze digitale tour. Via de digitale Waterkaravaan gaven we de DAW-projecten en de boeren en tuinders die eraan meedoen een gezicht. Het liefst nodigen we waterschapmedewerkers en bestuurders uit op het erf, maar dit bleek een heel goed alternatief. Via filmpjes en toelichting door agrarische ondernemers en projectleiders ontstonden heel leuke gesprekken. DAW is voor het grootste gedeelte afhankelijk van de inzet van mensen, dan is investeren in onderling contact heel belangrijk.”
 

Welk DAW-project uit jouw gebied draag je een warm hart toe?

“De erfemissieprojecten vind ik heel effectieve projecten. Het is tastbaar en speelt direct op het boerenerf. Deelnemers aan het project leren wat ze kunnen doen om erfemissie te verminderen en kunnen het ook direct toepassen. Met kleine dingen veel bereiken, dat spreekt mij als boer aan.”
 

Tot slot, welke LTO Noord-bestuurder zou jij graag aan de tand voelen over het DAW?

“Tineke de Vries. Zij was al voor Friesland aanspreekpunt voor water & bodem, maar gaat dat nu als portefeuillehouder Bodem & Water voor LTO Nederland. Een lastige portefeuille, ik ben erg benieuwd wat zij in haar nieuwe rol wil aanpakken.”  
Back to top