Vragen aan… Nicole Koks, regiobestuurder LTO Noord regio Oost

Nicole Koks

Nicole Koks is regiobestuurder in regio oost. In onderstaand artikel verteld zij onder andere over haar rol binnen het DAW. 

Nicole, jij bent sinds september 2019 regiobestuurder voor LTO Noord regio Oost. Kun je ons kort vertellen over jouw functie?

“Voor mij is deze functie een logisch vervolg op mijn voorzitterschap bij het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK). Dat heb ik vijf jaar gedaan. Daardoor ben ik goed bekend in het Overijsselse en heb ik een goede verbinding met agrarische jongeren. Sinds het vertrek van Henk Jolink heb ik de Waterportefeuille overgenomen, waaronder dus het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Ook dat is geen onbekend terrein voor mij, want ik heb lang bij waterschap Vechtstromen gewerkt.”

Welke rol pak jij voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)?

“Ik vind dat ik als regiobestuurder zowel trekker als pleitbezorger ben voor het DAW. Richting agrarische ondernemers natuurlijk, om ze te motiveren mee te doen met de projecten van het DAW en te werken aan beter bodem- en waterbeheer, maar ook richting Vitens, provincies en waterschappen. De opgaven binnen het DAW moeten we met ons allemaal oppakken.”

Wat zou jij tegen agrarische ondernemers willen zeggen die nog niet meedoen aan het DAW?

“We hebben altijd gezegd: het DAW is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We hebben wat met elkaar te doen en daar kun jij ook onderdeel van zijn. Zorg als agrarisch ondernemer dat je zelf achter het stuur zit. In de eerste fase van het DAW hebben wij naar mijn mening optimistische resultaten laten zien: we zetten collectief de schouders eronder, daar ben ik trots op. Met de verlenging van de DAW Impuls mogen we aan het stuur blijven zitten, dus wij moeten gezamenlijk door.”

Wat speelt volgens jou in Overijssel op het gebied van bodem en water?

“Bestuurlijk gaat het vooral om de nitraatrichtlijnen, we moeten 50 mg nitraatconcentratie per liter grondwater halen. Bij boeren en tuinders leeft vooral de droogte. Ik zie vooral aan de oostkant van regio Oost gebied, dus de Achterhoek en Twente grote zorgen bij ondernemers over hoe ze om moeten gaan met de droogte. In projecten delen we kennis over bodembeheer, water vasthouden in de grond, betere bemesting enzovoort. Dit is een proces van de lange adem, want kennis en kunde leer je niet in één dag. Dus ook met de waterschappen en Vitens zitten we om tafel en bespreken wat te doen om boeren en tuinders op de korte termijn te helpen. Zodat de boeren ook op de (middel)lange termijn verdienvermogen en toekomstgericht te werk kunnen blijven gaan.

Welke rol kan het DAW hierbij spelen?

“In eerste instantie kennis bieden aan boeren en tuinders. Via projecten leren over goed bodem- en waterbeheer. Ook ondersteuning en begeleiding bij het nemen van droogtemaatregelen, zoals onderwaterdrainage, druppelirrigatie etc. En een stukje subsidie voor die droogtemaatregelen. Daarnaast is het DAW de trekker van de gebiedsanalyses en het in kaart brengen samen met agrariërs, waterschappen en drinkwaterbedrijven van de wateropgaven. Ik merk dat dat constructieve gesprekken oplevert tussen boeren en waterschappen waarin beiden verantwoordelijkheid pakken voor de opgaven die er liggen. Dat is belangrijk.”

Tot slot, welk DAW-project uit jouw gebied draag je een warm hart toe?

“Dit klinkt misschien gemakkelijk, maar eigenlijk alle projecten. Ik zie dat vanuit behoeften van boeren en tuinder projecten worden opgestart door het DAW. Dat vind ik mooi. Want of het nou druppelirrigatie, toepassen Bokashi, onderwaterdrainage of een andere teelt is: deelnemers kijken vooruit en werken toekomstgericht.”

 

Back to top