Vruchtbare Kringloop Drenthe voorziet in kennisbehoefte

Het zo goed mogelijk sluiten van kringlopen past bij een rendabele bedrijfsvoering, stelt melkveehouder Casper Mentink uit Gieterveen. De deelnemer aan Vruchtbare Kringloop Drenthe is blij met het vervolg van het DAW-project. ‘Ik wil graag meer leren over kringlopen op het bedrijf en hoe ik daarin kan sturen.’  Ook melkveehouder in Drenthe en geïnteresseerd?  Kijk hier voor het programma en meld je direct aan!  


Samen met zijn ouders en broer runt Casper Mentink een melkveebedrijf met 210 koeien en 85 hectare landbouwgrond. Van 85 hectare landbouwgrond gebruiken zij 10 hectare voor de teelt van snijmais. Ook beschikt de familie over enkele hectares agrarisch natuurbeheer. Kennis vergaren over kringlooplandbouw met collega’s is niet nieuw voor Mentink. De melkveehouder deed ook al mee aan twee voorlopers van Vruchtbare Kringloop Drenthe. ‘Tijdens studiegroepbijeenkomsten heb ik kennis opgedaan over hoe je kringlopen kunt beïnvloeden en heb ik maatregelen genomen op mijn bedrijf. We hebben onder meer klaver ingezaaid om het eiwitgehalte van het gewas te verhogen en de aanvoer van kunstmeststikstof te verminderen.’


Studiegroepen

Vruchtbare Kringloop Drenthe heeft ruimte voor vijftig melkveehouders. In studiegroepen gaan zij aan de slag met kringlooplandbouw. ‘Alle studiegroepen komen ieder jaar vier keer samen om met hulp van studiegroepbegeleiders en experts verschillende onderwerpen uit te diepen’, vertelt projectleider Ankie de Jong van Projecten LTO Noord. ‘Dat doen zij twee jaar lang. Door het coronavirus is het bij elkaar komen lastig.’


De projectleider hoopt na de zomer te starten met de eerste groepsbijeenkomst. ‘In de tussentijd voorzien we deelnemers online van informatie.’ Volgens De Jong sluit Vruchtbare Kringloop Drenthe aan op de kennisbehoefte van melkveehouders. ‘Ondernemers zijn op zoek naar handvatten voor verbetering van hun eigen bedrijfsvoering.


Ontwikkelingen staan niet stil 

In studiegroepen zijn we bezig met praktische onderwerpen, zoals de verbetering van de mineralenbenutting, bemesting, bodem, voeding en teelt in relatie tot CO2, ammoniak en het stikstofplafond.’ ‘De regelgeving verandert’, is Mentink zijn motivatie om weer mee te doen. ‘Denk maar eens aan de voermaatregel waarmee melkveehouders dit jaar te maken krijgen. Bovendien staan de ontwikkelingen niet stil. Denk bijvoorbeeld aan andere rassenkeuzemogelijkheden bij grasland en nieuwe kunstmesttypen.’ ‘Heel waardevol vind ik het uitwisselen van kennis en ervaringen met collega’s’, gaat hij verder. ‘Ook is het agrarisch natuurbeheer goed te combineren met kringlooplandbouw.’


Meer informatie

Meer informatie over Vruchtbare Kringloop Drenthe is te vinden op www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl.

Back to top