Wat betekent de NAW voor DAW?

De Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW), die in 2019-2020 is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in nauwe samenwerking met het Rijk, provincies, waterbeheerders en betrokken sectoren, gaat in op veel verschillende onderwerpen; van kwaliteit van grondwater tot microplastics en opkomende stoffen. Voor het oppervlaktewater zijn gewasbeschermingsmiddelen en nutrienten de onderwerpen waar nadrukkelijk naar de landbouw wordt gekeken. Hiervoor is Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) benaderd om bij de uitvoering informatie aan te leveren en mee te denken bij het opstellen van de maatregelpakketten. 

Een belangrijke conclusie die volgt uit de nationale analyse waterkwaliteit is dat volgens het PBL:

“Berekeningen laten zien dat DAW-maatregelen een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit, maar dat daarvoor wel relatief hoge deelname door boeren nodig is.” Nationale Analyse Waterkwaliteit, PBL (2020).

Aandachtspunten DAW in NAW

De belangrijkste aandachtspunten voor DAW uit de NAW zijn:

  • Deelnamebereidheid agrariërs en relevantie maatregelpakketten.
  • Beperkingen in doorrekening maatregelen.
  • Aanbevelingen PBL m.b.t. landelijk beleidsregels  en de positie van de Maasregio.
  • Belangrijke rol Goede landbouwpraktijk in 6e en 7e AP Nitraat.
  • Samenwerking waterschap en landbouw: meer dan de som der delen.
  • Gebiedsgericht en integraal en de rol van het DAW proces.

Deze aandachtspunten worden in de samenvatting verder toegelicht.

Lees de samenvatting. 


 

BijlageGrootte
samenvatting_boot_-_daw_in_naw.pdf218.97 KB
Back to top