Workshop om DAW te versnellen

Presentatie tijdens de DAW-workshop

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken veel agrariërs succesvol samen om de waterkwaliteit te verbeteren. Toch moet er nog een tandje bij. De partners in het stroomgebied Rijn-West (Noord-Holland, Zuid-Holland en delen van Utrecht en Gelderland) aangeboden te helpen met het opschalen en versnellen van de aanpak. De focus ligt daarbij op versnellen door losweken van extra financiering, samenwerken met ketenpartners, netwerken verstevigen en overzicht bieden in lopende projecten.

Drie workshops helpen hierbij. Rijn-West en DAW zoeken met deze workshops naar antwoorden op vragen als waarom en hoe we DAW verder kunnen versnellen. De workshops richten zich op de belangrijkste teelten / sectoren in het stroomgebied van Rijn-West: melkveehouderij (veenweiden), bollenteelt, akkerbouw en glastuinbouw. De teelt van vaste planten en van bloemen nemen we in de discussie ook mee.  
 
Het doel van de workshop op 28 mei 2019 was om samen werkwijzen te bedenken en op te pakken om DAW te versnellen in de akkerbouw en bollensector. De resultaten van de workshop lees je in het verslag hieronder.

De presentaties van Geert de Groot (programmamanager DAW), Hesper Schutte en Hester de Boer (Hoogheemraadschap van Rijnland) en Peter Knippels (WUR) zijn ook hieronder te downloaden.
 

Back to top