Workshops voor provincies, waterschappen en ministeries

Verschillende partijen met verschillende belangen en rollen werken aan één gemeenschappelijk doel: het initiëren van projecten die bijdragen aan de KRW- en nitraatrichtlijndoelen. Deze projecten kunnen binnen de looptijd van het POP3 gesubsidieerd worden vanuit de 200 miljoen euro die hiervoor vanuit Europa en Nederland zijn toegezegd.
 
De Adviesgroep Water organiseert hierover een bijeenkomst met workshops, in het inspirerende en zintuigenprikkelende LEF future center Rijkswaterstaat in Utrecht: Samenwerken aan Water.
 
Datum: 6 juli 2017
Tijd: 9.30-16.30 uur
Locatie: LEF future center Rijkswaterstaat, gebouw Westraven, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht
 
In de Adviesgroep Water werken provincies, waterschappen, LTO en ministeries samen aan de uitvoering van de watermaatregelen.
 
De workshops

  1. Samenwerken vanuit verschillende belangen: hoe verleiden tot medewerking

Hoe maken mensen keuzes? Hoe kan jij de keuzes van anderen beïnvloeden. En hoe maak je samenwerking succesvol. Daar gaat het in deze workshop over.  Geen wollige managementtaal en tegelwijsheden, maar concrete inzichten in de werking van het brein toegepast op de werkomgeving van agrarisch water.
 

  1. De regelingen: hoe maak ik een goede aanvraag

Samen met de opstellers van de regelingen en  beoordelaars van projecten wordt in deze workshop verkend wat een goede aanvraag is en wat je als aanvrager moet doen om een succesvol projectvoorstel te maken.
 

  1. Samen werken aan Bodem & Water, de Noord-Hollandse aanpak

In Noord-Holland werken  provincie,  waterschappen, LTO-Noord en 4 agrarische collectieven aan het programma bodem en water. In de workshop laten de initiatiefnemers zien  hoe meer bewustzijn bij  boeren voor water tot stand komt  en hoe een veranderde bedrijfsvoering / inrichting door agrariërs bijdraagt aan een veerkrachtig en klimaat-robuust watersysteem.
 

  1. Vruchtbare Kringloop Achterhoek, een brede coalitie werpt zijn vruchten af

Vruchtbare Kringloop wil de kraamkamer worden voor duurzaamheidsontwikkeling. En iedereen laten zien hoe innovatief de agrarische sector is. De hele keten werkt mee in het project en dat werpt zijn vruchten af. De initiatiefnemers zijn bezig de aanpak te verbreden naar andere delen van het land.
 

  1. Met kringlooplandbouwaanpak werken aan waterkwaliteit

Werken aan een goede waterkwaliteit vraagt om verschillende vormen van vakmanschap, kennis, ervaring en de kunst van samenwerken. De kapstok in deze workshop is de kringlooplandbouwaanpak. Aan de hand van onze en uw voorbeelden gaan de deelnemers  in deze workshop aan de slag om inzicht te krijgen hoe duurzaam samen te werken aan waterkwaliteit.
 

  1. Grondig boeren met mais: via duurzame maisteelt naar schoner water

De provincie Drenthe heeft de landbouw gevraagd mee te denken over het verduurzamen van de maisteelt. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsverfband  met o.a. Agrifirm, de waterschappen, de WUR en LTO. Deze aanpak heeft geresulteerd in  verschillende demonstratieprojecten. Wat leren we hier?
 

  1. Schoon Erf, Schoon Water Friesland: de Friese aanpak van erfafspoeling

Hoe krijg je 1800 melkveehouders zover dat ze maatregelen nemen om erfafspoeling te voorkomen? In Friesland hebben de gezamenlijk landbouwpartijen (LTO Noord, NMV en AJF) de handen ineengeslagen. Zij werken samen met Wetterskip Fryslân en de provincie aan schoner water. In deze workshop hoor je meer over deze bijzondere aanpak.
 

  1. Inrichting en het beheer van agrarische watergangen  

In deze workshop wordt onderzocht hoe de inrichting en het beheer van watergangen in een landbouwgebied kan bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Wat zijn de gevolgen voor de emissie van meststoffen en wat is het voordeel voor de boer?
 

  1. Landbouw op peil Vechtstromen: via peilbeheer werken aan waterkwaliteit

Waterschap Vechtstromen werkt met een uitvoeringsstrategie gericht op de verbetering van de agrarische waterhuishouding. Basis van deze strategie zijn de ervaringen met het POP2-project ‘Landbouw op peil”.  De workshop neemt u mee in de verschillende facetten van de uitvoeringsstrategie, zoals het proces, de wijze van samenwerking, de verantwoordelijkheden, de gebiedsgerichte aanpak en de opgedane ervaringen.
 

  1. Duurzaam schoon grondwater en drinkwater in Limburg

Hoe kan je landbouwers in grondwaterbeschermingsgebieden helpen bij het verbeteren van de waterkwaliteit met (gratis) laagdrempelige voorlichting en advisering over milieuvriendelijke landbouw? In Limburg hebben ze daar ervaring mee. Workshopdeelnemers krijgen meer inzicht in de relatie tussen landbouw en grondwaterkwaliteit  in grondwaterbeschermingsgebieden en het proces dat het drinkwaterbedrijf heeft gevolgd om hier invloed op te krijgen.
 
 
Geinteresseerd in deze workshops? Meld je aan vai het aanmeldformulier van Netwerk Platteland.

Back to top