Zeeuwen met de Waterkaravaan naar Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland vult het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer op een eigen manier in, met hun Actieplan Bodem & Water. Een Zeeuwse delegatie van agrarisch ondernemers en anderen ging met de stichting MMM op pad om dat te bekijken.

Waar in Zeeland vooral problemen zijn met stikstof, normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen en zoetwater beschikbaarheid, spelen er in Flevoland andere problemen. Vooral op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen hebben ze hier problemen en in mindere mate met fosfor en stikstof. Voor de sector zijn de grenzen bereikt wat betreft vermindering van de mestgift. Er worden meer nutriënten onttrokken met de teelt van gewassen dan er worden opgebracht via bemesting.

Kennis en netwerk

Actieplan Bodem & Water deelt en ontwikkelt kennis en ontwikkelt een netwerk op het gebied van bodem en water. Bijvoorbeeld met het project ‘spaarwater’ waarbij ze bodemdaling willen voorkomen in gebieden met veenondergrond. Tijdens het project bleek dat bodemvocht hierin bepalender is dan de grondwaterstand. Met het project ‘zicht op bodemstructuur’ wil men kennis en bewustwording op het gebied van bodemstructuur creëren.

Deze projecten en de uitvoering worden door LTO Flevoland, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland mogelijk gemaakt binnen de samenwerking van Actieplan Bodem & Water. Het daadwerkelijke nemen van de maatregelen en de bekostiging ervan is aan de ondernemers. Wel reikt Actieplan Bodem & Water handvatten aan om bijvoorbeeld POP3 gelden te investeren in maatregelen die aansluiten bij het Actieplan. Met POP3 zijn investeringen gedaan in bandenspanning, brede banden, oppervlakkige grondbewerking, erfemissie en het zuiveren van restwater.

Emissie terugdringen

Op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, merkt Waterschap Zuiderzeeland vooral problemen in bepaalde gebieden. Actieplan Bodem & Water zet zich in om emissie van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen en bodemkwaliteit te verbeteren. De deelnemers aan de excursie geven aan dat er voor hen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen ook verschillende onmogelijkheden zijn. Natuurlijk het aantal te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen dat sterkt terugloopt, maar het levert ook een kostenpost op wanneer middelen niet meer gebruikt mogen worden. De opgebruiktermijn van deze middelen zou altijd in het seizoen moeten vallen, zodat telers de mogelijkheid krijgen om hun middel op te gebruiken. Dat scheelt in financiële schade.

Links

Stichting MMM

Waterschap Zuiderzeeland

Project Spaarwater

Actieplan Bodem & Water

Back to top