Nieuws

Veel vragen tijdens webinar over waterbeschikbaarheid in Oost-Nederland

Periodes van extreme droogte of nattigheid zijn een gegeven. Hoe kan je je als boer hierop voorbereiden met jouw bedrijf? Daar gaat het webinar ‘Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland’ van 5 juli 2021 op in. Gebiedsmakelaars Daniël Nieuwenhuis (waterschap Rijn en IJssel) en Henk Jolink (DAW/ LTO Noord) delen hun kennis en ervaringen rond waterbeschikbaarheid en de (subsidie)mogelijkheden.

Handelingsperspectief voor agrariërs Waddenkust. Project Zoet op Zout formeel van start

De landbouwsector langs de Waddenkust handelingsperspectieven geven om de effecten van verzilting en klimaatverandering op te vangen. Dát is de doelstelling van Zoet op Zout. Het project ging dinsdag 6 juli formeel van start bij Proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl. Bij de officiële starthandeling kreeg Deltacommissaris Peter Glas symbolisch een ‘druppel’ overhandigd door Wilte Sipma, namens de boerengeneratie van de toekomst.

 

Nieuw project werkt met boeren aan beter toekomstperspectief in Aarlanderveen

Foto: Klaas de Jong

In het nieuwe DAW-project Boeren met toekomst in Polder Aarlanderveen gaan boeren gezamenlijk met partners aan de slag voor een beter toekomstperspectief. Het gebied in Zuid-Holland heeft te maken met verschillende maatschappelijke- en gebiedsopgaven.  De agrariërs en andere grondgebruikers in dit gebied willen een duurzaam perspectief voor de komende 10 jaar of zelfs langer; voor de volgende generatie.

Akkerbouwer: 'Met BodemUP houd je regie in eigen hand'

De Zuid-Hollandse akkerbouwer Bas Blok is een van de deelnemers van het landelijk uitgerolde DAW-project BodemUp. Dat wil beschikbare bodemkennis naar individuele ondernemers brengen via adviezen op maat. Akkerbouwer Blok: 'Gezonde, robuuste gewassen vragen om een gezonde bodem.' 
 

Demo VKO: mais telen zonder bemesting

Binnen het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) werken melkveehouders en akkerbouwers aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid. De deelnemers voeren dit teeltseizoen onder meer verschillende demonstratieprojecten uit om kennis en ervaring op te doen met nieuwe teelten (sorghum bijvoorbeeld of stokbonen in mais) en bewerkingen (gedeelde bemesting, niet-kerende grondbewerking).

Op zoek naar dé ideale excursie voor boeren en tuinders

Hoe ziet de ideale excursie voor boeren en tuinders naar de Boerderij van de Toekomst eruit? Tijdens een proefexcursie keken Kennismatchers, Regiocoördinatoren, Projectleiders en andere supportteamleden van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) met die ogen rond op het Field lab van de WUR in Lelystad.

Samenwerkingsverband biedt provincie en waterschap masterplan Zoetwater voor Zeeland aan

Zojuist ontvingen gedeputeerde landbouw, visserij en fruitteelt Jo-Annes de Bat en waterschapsbestuurder Luc Mangnus uit handen van ZLTO-voorzitter Zeeland Joris Baecke het Masterplan Zoet water voor Zeeland en een symbolische gieter met de logo’s van de partners in het samenwerkingsverband. 

Nieuwe versie Maatregel op de kaart (fase 2): verbeterd, verbreed en in de praktijk getoetst

‘Maatregelen op de kaart’ is een landelijke kaart (een zogenaamde GIS-tool) die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om emissies van stikstof en fosfor naar water terug te dringen. De kaart is ontwikkeld binnen het KIWK-project Nutriënten en gebaseerd op de landbouwmaatregelen opgesteld door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Onlangs werd een nieuwe, verbeterde en verbrede versie van de tool opgeleverd, die ook in de praktijk is getoetst.

BodemUp zorgt voor meer bodemkennis

Het DAW-project BodemUP zorgt ervoor dat bodemkennis op maat beschikbaar komt voor boeren en tuinders. Joost Vlemminx krijgt advies van BodemUPadviseur Hans Smeets die hamert op een gezond bodemleven. Koolstof speelt een cruciale rol. 
 

Nicole Koks: ‘GAW maakt inzichtelijk wat opgave voor boer is én wat niet’

Met het Gebiedsdocument Agrarisch Waterbeheer (GAW) is eindelijk helder wat de wateropgave per gebied voor agrariërs is. Dat zegt Nicole Koks, regiobestuurder LTO Noord Oost over de analyses gemaakt in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. “Boeren en tuinders werken al hard aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Goed dat we nu weten wat onze portie is en wat op het bordje ligt van andere partijen.” 

Back to top