Nieuws

Blog regio-coördinator Jacco Hoogendam: 'Het verdienmodel moet goed zijn'

"Als DAW-coördinator voor de regio Noord-Holland werk ik voor en met boeren aan een gezonde bodem en voldoende en goed water. In afstemming met partners als waterschap en provincie Noord-Holland zet ik mij in voor realistische doelen die bijdragen aan bodem- en waterkwaliteit en continuiteit voor agrarische bedrijven. Het verdienmodel moet goed zijn." Regio-coordinator Jacco Hoogendam schreef voor het platform Boer & Business in Balans over zijn werk bij het DAW. 

De proeftuinen van Mineral Valley Twente

Vanggewas

Water en bodem kun je niet los van elkaar zien. Het gebruik van de bodem heeft veel invloed op waterkwaliteit en –kwantiteit. Een organisatie die zich inzet voor bodemgezondheid is Mineral Valley Twente. In zo’n 20 proeftuinen testen zij nieuwe technieken en werkwijzen voor kringlooplandbouw. De uitkomsten hiervan worden gedeeld. Zo ook van de proeftuin vanggewas via een webinar.

Naar een klimaatrobuust watersysteem

Het klimaat verandert en neemt vele uitdagingen met zich mee. Toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling zijn enkele voorbeelden. Het DAW zet zich in om deze uitdagingen aan te gaan. Zo werken we met het project Spaarbodem in Groningen aan het verbeteren van de bodemstructuur en kunnen boeren in Drenthe, Overijssel en Gelderland individueel advies en subsidie op maatregelen krijgen om droogte aan te pakken.

'Bezem'-project door Schoon Erf, Schoon Water

Onder de vlag van Schoon Erf, Schoon Water Friesland wordt het project ‘Bezem door de middelenkast’ uitgevoerd met als doel: minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Boeren en tuinders uit Friesland kunnen tijdens de looptijd van het project kosteloos en eventueel zelfs anoniem niet-gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, restanten en/of middelen waarvan de toelating is vervallen inleveren.

Spaarbodem: nuttige informatie door schop in de grond

Spaarbodem

In het DAW-project Spaarbodem gaan Groningse akkerbouwers met een schop de grond in om kennis op te doen over de bodem. Met die informatie kunnen ze beter inspelen op ontwikkelingen als bodemdaling, verzilting en klimaatverandering. Deelnemend akkerbouwer Cor-Peter Feitsma vertelt in onderstaand artikel waarom hij meedoet.

Alles over precisiebemesting voor erfbetreders

Het belang van precisiebemesting is dat de juiste meststof, op het juiste moment, met de juiste dosering op de juiste plaats terecht komt. Hoe je dat realiseert? In het gratis webinar ‘Alles over precisiebemesting’ op 8 januari om 11.00 hoor je over de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Dit is het eerste webinar van een serie van 3 georganiseerd door de stichting NCOK in samenwerking met Agrivaknet, Nieuwe Netwerk en de Agrifood Acadamy. Diverse sprekers uit de praktijk komen aan het woord, waaronder DAW-Kennismatcher Hedwig Boerrigter en:

‘Individueel advies en subsidie om droogte de baas te blijven’

Iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden om na drie droge jaren de droogte de baas te blijven en wil maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Drentse en Overijsselse boeren kunnen individueel advies en 10.000 euro subsidie op maatregelen krijgen. Gebiedsmakelaars Janke Kloosterman en Marisca Moes helpen bij de aanvraag en de declaratie.

Meedoen met Vruchtbare Kringloop Overijssel

Ben jij melkveehouder, akkerbouwer of loonwerker in Overijssel en wil je werken aan het sluiten van de kringloop op je bedrijf en betere mineralenbenutting? In gesprek met collega-ondernemers over werken aan een betere bodem en waterkwaliteit en het optimaliseren van je bedrijfsvoering? Ervaringen uitwisselen? Doe dan ook mee met Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO)!

Online Groenbemesterdag 2020

Groenbemester

Uitspoeling van nutriënten, verslechtering van de bodemstructuur en een negatieve organische stofbalans is bij veel maisteelten een probleem. Dit heeft een negatieve invloed op de opbrengst van maispercelen als gevolg en een verhoogde kans op ziekten en plagen. Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer. Het project Grondig Boeren met Mais zet zich hiervoor in.

‘Aanpak droogte is maatwerk per bedrijf’

Henk Jolink, gebiedsmakelaar

Iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden om na drie droge jaren de droogte de baas te blijven en wil maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Gelderse boeren kunnen nu voor individueel advies en subsidie op maatregelen terecht bij gebiedsmakelaar Henk Jolink.
 

Back to top