Nieuws

Nog meer leven in de boerensloot: eerste intentieverklaring DAW in HDSR

De regionale landbouworganisaties LTO Noord en NFO, 4 agrarische collectieven en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ondertekenden onlangs de intentieverklaring ‘Schoon en voldoende water’. De partijen geven hiermee aan samen te willen werken aan een gezonde bodem en goede waterkwaliteit- en kwantiteit. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is trekker. 

Met een volle Waterkaravaan digitaal door Groningen

In anderhalf uur een rondje Groningen doen én daarbij een kijkje nemen bij zes projecten vanuit het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW). Over de weg is dat, voorzichtig uitgedrukt, een uitdaging. Digitaal is het een eitje. De gesprekken in de bus worden echter node gemist. 
 

Boeren en tuinders brengen af- en uitspoeling meststoffen in kaart

Zes boeren en tuinders en waterschap Aa en Maas brengen in het Oost-Brabantse Westerbeek gezamenlijk de exacte af- en uitspoeling van meststoffen in kaart. Nu het innovatieve meetnet op volle toeren draait, wil het waterschap inzichtelijk maken met welke maatregelen de waterkwaliteit verbetert.

Lees het volledige artikel op de website van Nieuwe Oogst.

Webinars door Vruchtbare Kringloop

Word online op de hoogte gehouden met de webinars georganiseerd door Vruchtbare Kringloop. Vruchtbare Kringloop kan geen fysieke bijeenkomsten organiseren, maar blijft wel relevante en interessante kennis delen via webinars. Zo organiseert Vruchtbare Kringloop Noord Nederland een webinarreeks over bodemkwaliteit.

Online bodemcollege ‘Duurzaam bodembeheer’

Heb jij een (melk)veebedrijf of akkerbouwbedrijf in Groningen, Friesland of Drenthe? Wilt u uw kennis over de bodem en de relatie met bemesting, stikstofemissie, biologie en gewas updaten of verrijken? Het DAW-project Van bodemkennis naar bodemkunde biedt een interessant bodemcollege aan.

Verdroging en vernatting op hogere zandgronden

Verdroging en vernatting is een terugkomend onderwerp waar binnen diverse projecten van het DAW aan gewerkt wordt. Hoe voorkom je wateroverlast en verminder je de kans op verdroging? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen en hoe hangen die met elkaar samen? Wat is het effect van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met inwoners en grondgebruikers?

Webinar Polderkennis op Peil: ‘Samen kom je verder’

Polderkennis op Peil

Het aanpakken van water- en bodemkwaliteit in de polder is het doel van het DAW-project Polderkennis op Peil. Binnen het projectgebied Utrecht-West wordt met tien poldernetwerken gewerkt aan opgaven als erfafspoeling, ecologisch slootschonen en kringlooplandbouw. Dit doen zij samen met kennisinstellingen en waterschappen, want samen kom je verder.

Transparante polder: We kunnen het ook zelf!

Meer grip krijgen op de waterkwaliteit is het doel binnen het DAW-impuls project Transparante polder. Een project dat is ontstaan bij boeren aan de keukentafel om zelf de touwtjes in handen te nemen en de waterkwaliteit aanzienlijk te verbeteren. “Er is een punt waar het water de polder in komt en een punt waar het water de polder weer verlaat. Het verschil in waterkwaliteit is het effect van de handelingen van de boeren in dit gebied”, legt Bouwe Bakker uit, regiocoördinator binnen DAW. In samenwerking met Acacia Water zijn er vele metingen uitgevoerd.

Back to top