Nieuws

Uitnodiging webinarreeks geïntegreerde gewasbescherming

Gewasbescherming vormt een belangrijk aspect in de land- en tuinbouw. De schijnwerper komt steeds meer te staan op het minder afhankelijk zijn van chemische gewasbeschermingsmiddelen en de omslag naar weerbare teeltsystemen. Hoe kunnen we in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven beheersen? Iedere teler die in deze zoektocht zit, is welkom om een of meer webinars bij te wonen over geïntegreerde gewasbescherming.

DAW-vehikel om de juiste maatregelen te nemen

Marijn Struik, regio-coördinator Gelderland
Om efficiënt uitvoering te geven aan de Gebiedsdocumenten Agrarische Waterbeheer (GAW) in Gelderland heeft DAW regiocoördinator Marijn Struik met betrokkenen een plan van aanpak gemaakt gestoeld op drie pijlers. ‘Ik wil een vehikel opzetten zodat boeren aangemoedigd en gesteund worden de juiste maatregelen te nemen.’
 

Marijn, je bent nu een jaar regio-coördinator voor Gelderland en bent begonnen met het afmaken van de GAW voor deze provincie. Wat viel jou op?

Effect van groenbemesters op aaltjes

Het herkennen van verschillende groenbemesters en de ontwikkeling van de groenbemester leidde tot mooie discussies tijdens de velddemo in Harreveld. Wanneer en waarom gebruik je een bepaalde groenbemester? Rick Willemsen van Groeikracht nam de aanwezige ondernemers mee het veld in waar maar liefst 15 verschillende groenbemesters zijn aangelegd.

Gelderse boeren investeren miljoenen in voldoende water voor hun percelen

Dankzij investeringsregeling meer dan 14.000 voetbalvelden voorbereid op weersextremen

Tweehonderdvijftig Gelderse boeren hebben omgerekend een oppervlakte van meer dan 14.000 voetbalvelden* voorbereid op weersextremen. ‘Het besef groeit dat je je percelen moet aanpassen aan veranderende weersomstandigheden zoals lange perioden van droogte of overmatige regenval’, zegt gebiedsmakelaar Henk Jolink.

Optimistische resultaten binnen Waterwijs Boeren

Metingen laten positieve verbeteringen zien in de bodem- en waterkwaliteit van deelnemers aan DAW-project Waterwijs Boeren in Gelderland. De deelnemende boeren en tuinders namen maatregelen om de nitraatuitspoeling in hun grondwaterbeschermingsgebied te verminderen. Zie hier een overzicht van de resultaten.

Kennisbrochures Waterwijs Boeren vol inspiratie

Binnen Waterwijs Boeren deden deelnemers en experts in de periode 2019 tot en met 2022 kennis en ervaring op met thema's bodem, water, mineralenbenutting en andere teelten. Door demonstratieprojecten op het bedrijf, tijdens informatiebijeenkomsten met experts en in gesprekken aan de keukentafel. Die kennis werden in vier brochures gebundeld en verspreid onder de deelnemers van het project. Voor anderen zijn de brochures digitaal in te zien op de website van Waterwijs Boeren. 

DAW Zuidoost Drenthe / Nieuw Drostendiep: daverend succes!

‘Een daverend succes’, zegt Janke Kloosterman lachend op de vraag hoe zij terugkijkt op het recent afgesloten project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Zuidoost Drenthe/Nieuw Drostendiep. Ze was als gebiedsmakelaar betrokken bij beide projecten die gericht waren op het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit.
 

Inspireren door vakmanschap op DAW demobedrijf

Boeren en tuinders experimenteren en innoveren. Hiermee vergroten zij hun kennis en ervaring op het gebied van bodem en water. Op DAW demobedrijven zijn boeren en tuinders die deze relevante praktijkervaringen zichtbaar en toegankelijk willen maken voor andere boeren en betrokkenen. Maatschap Hof-Ruitenberg is zo'n DAW demobedrijf. Tjerk Hof en zijn vrouw Greet Ruitenberg hebben een melkveehouderij in het Friese Oldeberkoop. Ze houden 140 melkkoeien op 76 hectare.

Praktijkproeven met drainagetechnieken bij agrarische ondernemers

In het project “Samenwerken voor Zoet Water” voerde Acacia Water dit jaar en vorig jaar onderzoek uit naar de mogelijkheden om zoet water vast te houden bij poelgronden. Na de uitvoering van quickscans, werden bij vier bedrijven mogelijkheden onderzocht om tegen betaalbare kosten zoet water te kunnen vasthouden zodat dit bij droogte gebruikt kan worden voor de gewassen. Geconcludeerd werd dat er mogelijkheden zijn voor dubbele drainage en antiverziltingsdrainage.
 

Fieldlabs Zoet Water, lessen tot nu

In het project 'Fieldlabs Zoet Water' werken boeren, natuurbeheerders, het waterschap en gemeente samen aan een plan voor een klimaatrobuust watersysteem. Een belangrijk doel daarbij is om ook te leren van het proces en lessen te trekken voor beleid en uitvoering van de opgaven die spelen in het landelijk gebied. Het eerste fieldlab in Brouwershaven-Zonnemaire loopt al wat langer en start dit najaar met de uitvoeringsfase. Het fieldlab in Burghsluis start met de planfase. Welke lessen kunnen we trekken uit de eerste twee fieldlabs?
 

Back to top