Nieuws

Schoner grondwater voor landbouw en drinkwater

In Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg gaan de provincies en waterbedrijven samen met landbouworganisatie LTO de nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden aanpakken. Maatregelen in deze gebieden moeten zorgen voor een betere grondwaterkwaliteit en landbouw bedrijfsvoering.

Grond- en oppervlaktewater verbeteren in de fruitteelt

Zo’n 30 fruittelers brachten op woensdag 13 juni een bezoek aan het fruitteeltbedrijf van Johan de Ruiter in Erichem. Het onderwerp van dit bezoek was het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen door het vergroten van biodiversiteit. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De excursie was georganiseerd door gebiedscoöperatie O-gen en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Overijssel maakt werk van schone drinkwaterbronnen

Het Overijsselse drinkwater is van goede kwaliteit. Om ook in de toekomst over voldoende en schoon drinkwater te beschikken, voert de provincie Overijssel, samen met de Overijsselse gemeenten en waterschappen, waterbedrijf Vitens, LTO-Noord en Cumela verschillende maatregelen uit om de Overijsselse drinkwaterbronnen te beschermen.

Leve(n)de Bodem: bodembewustzijn in de grensstreek

Foto: Delphy

Een kwalitatief goede bodem is belangrijk voor een goede gewasopbrengst. Het Interregionaal project Leve(n)de Bodem zorgt ervoor dat agrarische ondernemers in Zuid-Nederland en Vlaanderen zich daar bewuster van zijn.

Download hieronder het artikel hierover in het vakblad Bodem.

Informatiebijeenkomst nieuwe openstelling POP subsidie DAW Gelderland

Individuele landbouwers en loonwerkers in Gelderland krijgen in augustus/ september de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een fysieke investering, bijvoorbeeld extra mestopslag capaciteit of investeringen met betrekking tot het nuttig toepassen van sloot- en bermmaaisel. De investering moet bijdragen aan het doel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Geïnteresseerde agrarisch ondernemers krijgen tijdens speciale bijeenkomsten op 16 en 17 juli meer informatie hierover. 
 

Schoon Erf Schoon Water Veenkoloniën van start

Het project "Schoon erf, schoon water Veenkoloniën" gaat van start in het Drentse deel van de Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa's. Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders, die met gewasbeschermingsmiddelen op hun erf werken, kunnen hierbij subsidie kunnen krijgen voor het doen van investeringen om erfemissie te voorkomen.
De waterkwaliteit kan verbeteren door onder meer de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

Schoon Water Zeeland op volle kracht

Schoon Water Zeeland is al een tijdje bezig. Vanaf 2015 werken agrariërs en loonwerkers samen om minder gewasbeschermingsmiddelen te laten afspoelen naar het oppervlaktewater. Inmiddels is het aantal deelnemende boeren en tuinders opgelopen tot zo’n 450. Hoe kun je goed omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en biociden? In studiegroepen komen de deelnemers samen om ervaringen en kennis te delen. Het liefst zo praktisch mogelijk. Er zijn al bijna 70 bijeenkomsten geweest.

Friesland publiceert subsidieregeling regionaal programma KRW landbouw

De provincie Friesland heeft de Subsidieregeling regionaal programma KRW landbouw Fryslân (KRWFR) gepubliceerd. Doel van de subsidieregeling is het geven van een stimulans aan landbouwgerelateerde maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in Friesland en in de provincie Groningen (voor zover dit het beheergebied van het Wetterskip Fryslân betreft).

'Bodem en water in de Kempen' van start gegaan

Bodem op orde in de Kempen

Op 30 mei is het driejarige project ‘bodem en water in de Kempen’ met een bijeenkomst afgetrapt. Het doel van het project is om met boomkwekers te werken aan bodemverbetering, betere waterdoorlaatbaarheid en het watervasthoudend vermogen te vergroten. Zo legt de kweker een basis voor een gezonde boomteelt.

Lees meer over de bijeenkomst op de website van Waterschap De Dommel

Kom langs bij ‘Klimaat Klaor!’

Klimaat Klaor

Tijdens de publieksdag van het project ‘Klimaat Klaor’ in Lichtenvoorde, op zaterdag 16 juni, is ook Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) aanwezig. In de DAW-stand staan de thema’s water en klimaat centraal. In de afgelopen periode zijn er rond Lichtenvoorde stappen gezet richting een klimaatvriendelijk gebied dat tegen een stootje kan. Het water wordt om Lichtenvoorde heen geleid en het project ‘Klimaat Klaor’ is succesvol van start gegaan.

Back to top