Nieuws

Friesland publiceert subsidieregeling regionaal programma KRW landbouw

De provincie Friesland heeft de Subsidieregeling regionaal programma KRW landbouw Fryslân (KRWFR) gepubliceerd. Doel van de subsidieregeling is het geven van een stimulans aan landbouwgerelateerde maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in Friesland en in de provincie Groningen (voor zover dit het beheergebied van het Wetterskip Fryslân betreft).

'Bodem en water in de Kempen' van start gegaan

Bodem op orde in de Kempen

Op 30 mei is het driejarige project ‘bodem en water in de Kempen’ met een bijeenkomst afgetrapt. Het doel van het project is om met boomkwekers te werken aan bodemverbetering, betere waterdoorlaatbaarheid en het watervasthoudend vermogen te vergroten. Zo legt de kweker een basis voor een gezonde boomteelt.

Lees meer over de bijeenkomst op de website van Waterschap De Dommel

Kom langs bij ‘Klimaat Klaor!’

Klimaat Klaor

Tijdens de publieksdag van het project ‘Klimaat Klaor’ in Lichtenvoorde, op zaterdag 16 juni, is ook Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) aanwezig. In de DAW-stand staan de thema’s water en klimaat centraal. In de afgelopen periode zijn er rond Lichtenvoorde stappen gezet richting een klimaatvriendelijk gebied dat tegen een stootje kan. Het water wordt om Lichtenvoorde heen geleid en het project ‘Klimaat Klaor’ is succesvol van start gegaan.

Experimenteren met gras onder mais

Gras als vanggewas onder mais is een belangrijke maatregel om de uitspoeling van nitraat te verminderen en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren. Het onderzaaien is niet makkelijk. Ondernemers experimenteren hiermee op kleine schaal.
 

Impuls voor juist watergebruik

Voldoende en schoon zoet water komt door de klimaatverandering in de toekomst steeds meer onder druk te staan. Via het project 'Wel goed water geven' krijgen boeren de kans om, met financiële steun van provincie Noord-Brabant, alvast een aantal maatregelen te treffen om meer hemelwater vast te houden of her te gebruiken.
 

Minder druk, meer trekkracht

Loonwerker Marcel Verhoeven uit Erp werkt met een geïntegreerd drukwisselsysteem voor de bandenspanning. 'Ik heb veel meer trekvermogen met de lage spanning.'
Verhoeven is een van de zeventien ondernemers die deelnemen aan het project 'Bufferboeren Veghel'. Daarin werken Brabant Water, Waterschap Aa en Maas en ZLTO samen met boeren en tuinders aan een goede water- en bodemhuishouding.

DAW-delegatie in Spanje: allemaal dezelfde uitdagingen

Vlnr: Dorine Kea, Toon van Kessel, Marc Balemans, Jacqueline Laumans, Toon Hulshof en Henk Jolink

Marc Balemans (Regiocoördinator DAW), Dorine Kea (LTO Noord), Toon van Kessel (Vitens), Toon Hulshof (deelnemer Vruchtbare Kringloop Achterhoek), Jacqueline Laumans (Provincie Gelderland) en Henk Jolink (bestuurder LTO Noord) zijn weer op Nederlandse bodem. Ze kijken terug op een paar geslaagde, leerzame dagen in het Spaans Almería, waar ze kennis maakten met collega’s uit een groot aantal Europese landen. Ook bezochten ze een aantal agrarische bedrijven in de omgeving van Almeria.

Rapport over maatregelen van boeren tegen erfemissie

Het rapport 'Erfemissie? Natuurlijk niet!' van BroosWater en CLM beschrijft het gebruik van de erfscans (voor gewasbescherming en voor nutriënten).

Een van de belangrijkste knelpunten rond erfemissie en gewasbescherming blijken te zijn dat 95% van de erven van teeltbedrijven verhard is . Dit geeft risico op afspoeling naar de sloot. Daarnaast leveren het vullen van de veldspuit en het inwendig en uitwendig reinigen van de veldspuit de grootste kans op emissies bij open teelten. Bij de veehouderij gaat het onder andere ook om de erfverharding en de opslag van kuilvoer en mest.

DAW-delegatie deelt kennis met Europese collega’s

 
Regiocoördinator Marc Balemans is van 29 tot en met 31 mei samen met vertegenwoordigers van LTO Noord-Regiobestuur Oost, de Provincie Gelderland, Vitens en een deelnemer van Vruchtbare Kringloop Achterhoek aanwezig bij een Europese conferentie in het Spaanse Almeria. Deze delegatie mag vertellen hoe Nederlandse boeren samen met de waterschappen en de provincie werken aan voldoende, schoner water en aan een betere kwaliteit van de bodem. Uiteraard laten de andere Europese deelnemers zien hoe zij dat in hun land aanpakken. Kennisdeling op Europees niveau dus!

LTO blij met bodemstrategie minister Schouten

De Bodemstrategie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verwoordt op vele punten de ambitie van LTO Nederland. In de Kamerbrief benoemt de minister nadrukkelijk de rol die de land- en tuinbouw kan vervullen in het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen.

Back to top