Nieuws

Bodemkennis vergroten? Kom 9 september naar de Innovatiedag Bodem

Trek je werkschoenen aan en vergroot vrijdag 9 september jouw bodemkennis. We leren je in het veld van de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie in Lelystad meer over bodemdruk, banden, bodemprofielen, grondbewerking en je hoort de laatste onderzoeksresultaten.
 
Op de Innovatiedag Bodem krijg jij als loonwerker, veehouder, akkerbouwer of mechanisatiespecialist in uiteenlopende workshops kennis, praktische tips en instrumenten aangereikt. Verder worden er diverse innovaties getoond.
 

Leren van proefvelden De Marke tijdens Waterwijs Boeren bijeenkomst

Op de vraag wie van de boeren iets anders teelt dan gras en mais, gingen meerdere handen de lucht in, tijdens de Waterwijs Boeren-bijeenkomst op Agro-innovatiecentrum De Marke. Dat de ervaring en kennis op het gebied van onder andere droogtebestendigere gewassen ruimschoots aanwezig was, bleek wel tijdens de rondgang over de proefvelden.

100e deelnemer voor Landbouwportaal Rijnland

Max Lobel en Marijke Rijnsburger werden maandag 25 juli in het zonnetje gezet als 100e deelnemer aan Landbouwportaal Rijnland. Aanleiding voor projectleider Inge van Paassen (LTO Noord) en Hiske Ridder (Hoogheemraadschap van Rijnland) om met een bos bloemen af te reizen naar Melkveebedrijf Rijnsburger in Zoeterwoude.

Webinar 17 augustus - uitdagingen in de akkerbouw: aan de slag met emissies

Voor de akkerbouwsector is de waterkwaliteit in relatie tot gewasbescherming een actueel thema. We willen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en daar zijn verschillende methoden voor. LTO Nederland, DAW en BO Akkerbouw hebben de handen ineengeslagen om goede praktijkvoorbeelden te verspreiden om zo van elkaar te leren. De webinar, op 17 augustus 19:30 uur, draagt hier zijn steentje aan bij.

Overhandigen DAW Jaarverslag 2021 aan Minister Harbers

Als initiatiefnemer van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft Arie Verhorst (Bestuurlijk Portefeuillehouder Water en Bodem LTO Noord Regio West, tevens lid van de LTO Nederland Portefeuillecommissie Bodem en Water)namens LTO Nederland, samen met Sander Mager van de Unie van Waterschappen, het DAW jaarverslag 2021 aan Minister Harbers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overhandigd.
 

Eerste bodemteamdag voor adviseurs groot succes

Ruim 60 bodemadviseurs verzamelden zich eind juni in Barneveld voor de eerste landelijke Bodemteamdag. De Regionale Bodemteams, die sinds begin dit jaar zijn opgestart, komen steeds meer op stoom. Landelijk projectleider Dirk Johan Feenstra kijkt positief terug op deze dag: “Goed om te zien dat de regionale Bodemteams voorzien in de behoefte van adviseurs. Met elkaar in gesprek gaan om kennis en ervaring uitwisselen.” Naast het volgen van diverse workshops werd de tijd gebruikt om te netwerken. 

Met elkaar waterbeschikbaarheid vergroten op Goeree

In de zomer is weinig tot geen zoet water beschikbaar voor de landbouw op de kop van Goeree-Overflakkee. Het water in de watergangen in de polder en op enkele andere plaatsen is zelfs brak vanwege zoute kwel. Met het DAW-project Zoet op Goeree werken boeren daarom aan het beter vasthouden van regenwater dat in het najaar en in de winter valt. Onlangs ging het project officieel van start met het nemen van metingen.

Opening wasplaats: Akkerbouwers doen flinke investering

Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is onlangs een nieuwe wasplaats geopend bij akkerbouwers Peter en Arie van den Hoek in Heinenoord. ‘Er kunnen nog veel meer maatregelen worden genomen om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren, zegt Arie Verhorst, LTO Noord-portefeuillehouder Water en Bodem in Zuid-Holland. ‘Maar veel ondernemers zijn huiverig met investeringen door onzekerheid over regelgeving.’

Nieuwsbrief over voortgang DAW Pilots

Het maximaal faciliteren van agrariërs om in samenwerking met partners in hun gebied, een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water en de bodemgezondheid. Dit is de doelstelling binnen de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak DAW en de GLB-pilot Landbouwloket DAW. Iedere 6 weken verschijnt een nieuwsbrief over de voortgang van deze pilots.

In afgelopen nieuwsbrief:

Melkveehouders vertellen over boeren op water met de Klimaatkaravaan

De Veenweidegebieden in Zuid-Holland kenmerken zich door smalle kavels, brede sloten en drassige veengrond. En bodemdaling. Omgaan met waterkwantiteit is hier van alle tijden, maar zal vanwege klimaatverandering alleen maar belangrijker worden. Daarover gingen beleidsmakers, boeren en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek tijdens de DAW Klimaatkaravaan op 23 juni.

Back to top