Nieuws

Fieldlabs Zoet Water, lessen tot nu

In het project 'Fieldlabs Zoet Water' werken boeren, natuurbeheerders, het waterschap en gemeente samen aan een plan voor een klimaatrobuust watersysteem. Een belangrijk doel daarbij is om ook te leren van het proces en lessen te trekken voor beleid en uitvoering van de opgaven die spelen in het landelijk gebied. Het eerste fieldlab in Brouwershaven-Zonnemaire loopt al wat langer en start dit najaar met de uitvoeringsfase. Het fieldlab in Burghsluis start met de planfase. Welke lessen kunnen we trekken uit de eerste twee fieldlabs?
 

'Door het DAW goede samenwerking tussen gebiedspartijen'

Akkerbouwer Joris Baecke is sinds augustus namens LTO Nederland portefeuillehouder Bodem en Water. Onder zijn taken valt het voorzitterschap van het Bestuurlijk Overleg DAW. Hij ziet de kracht van de samenwerking zoals dat in DAW-verband is opgezet en maakt zich tegelijkertijd grote zorgen over de impact die de huidige wet- en beleidsvoorstellen op het boerenerf gaan hebben.
 

Bodemadvies toegankelijker met gratis bodemadvies DAW

Agrarische ondernemers kunnen gratis, onafhankelijke bodemadviezen aanvragen bij bodemadviseurs die verbonden zijn aan Regionale Bodemteams van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit initiatief is in het leven geroepen om bodemadvies toegankelijker te maken en meer keuzemogelijkheden te bieden aan agrarische ondernemers.
 

Optimaliseren van de bodem staat centraal

Video met conclusies uit DAW-project Boermarke Zeijen staat online

In 2018 nam de Boermarke Zeijen het initiatief voor het project Duurzaam Agrarisch Waterbeheer Boermarke Zeijen. Doel was om met data, metingen en modellen het waterbeheer in het gebied beter af te stemmen op de lokale behoeftes, zonder daarbij concessies te doen aan de waterkwaliteit.
 

Inzet op verbetering waterkwaliteit via de Emissieloze kas verlengt

De samenwerking in de Emissieloze kas is verlengd tot 2027. “Verbetering van de waterkwaliteit is een belang van ons allemaal’, zegt Jacco Vooijs, die namens de glastuinbouw voor de voortzetting van de Emissieloze kas heeft getekend. “De glastuinbouw loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid en samen met onze telers zetten we ons de komende jaren extra in voor verdere verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het voorkomen van lekkages is daarbij een belangrijk punt van aandacht”, aldus Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland.

Ruime keus in bodemwoelers en mechanische gewasvernietiging

Zeven verschillende machines demonstreerden op drie jaar oude grasklaverzode in de Noordoostpolder hoe gewerkt kan worden aan een gezonde bodem. Twee actuele thema’s stonden centraal. Ten eerste het mechanisch grasland of groenbemester onderwerken, of minder vriendelijk gezegd: ‘vernietigen’. Ten tweede het opheffen van bodemverdichting in een levend gewas.
 

Velddemo: effect van 15 groenbemesters op aaltjes

In Harreveld zijn begin juni 15 verschillende groenbemesters ingezaaid als onderzaai in de mais. De ontwikkeling van de groenbemesters is vervolgens gemonitord.
 
Wat ging er goed, wat kan beter? Welke effecten hebben verschillende groenbemesters op de aaltjes in de bodem? U ziet en hoort het tijdens onze velddemo op vrijdag 9 december. Rick Willemsen van Groeikracht neemt u mee in de monitoringsresultaten van de 15 groenbemesters.
 

Programma

13.00 uur Inloop

Bij Spaarbodem draait het om het gesprek bij de kuil

Terugkijkend op drie jaar Spaarbodem zien LTO Noord-projectleider Sjoerd van der Meulen en bodemadviseurs Albert Jan Olijve en Anna Zwijnenburg dat deelnemende akkerbouwers meer kennis van eigen bodem hebben. ‘Steeds vaker graven boeren zelf een profielkuil of denken ze na over maatregelen voor bodemverbetering’.

Agrarische projecten bekijken en samenwerking voorzetten

Werken aan het verbeteren van de bodem van je perceel vergt tijd en kennis. Elke hulp die daarbij aangeboden wordt is van harte welkom. Tijdens de excursie van de DAW Waterkaravaan op 23 november onderstreepte akkerbouwer Bart Bos het belang van water- en bodemprojecten en in het bijzonder het project Spaarbodem.

Back to top