Nieuws

Meedoen met Vruchtbare Kringloop Overijssel

Ben jij melkveehouder, akkerbouwer of loonwerker in Overijssel en wil je werken aan het sluiten van de kringloop op je bedrijf en betere mineralenbenutting? In gesprek met collega-ondernemers over werken aan een betere bodem en waterkwaliteit en het optimaliseren van je bedrijfsvoering? Ervaringen uitwisselen? Doe dan ook mee met Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO)!

Online Groenbemesterdag 2020

Groenbemester

Uitspoeling van nutriënten, verslechtering van de bodemstructuur en een negatieve organische stofbalans is bij veel maisteelten een probleem. Dit heeft een negatieve invloed op de opbrengst van maispercelen als gevolg en een verhoogde kans op ziekten en plagen. Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer. Het project Grondig Boeren met Mais zet zich hiervoor in.

‘Aanpak droogte is maatwerk per bedrijf’

Henk Jolink, gebiedsmakelaar

Iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden om na drie droge jaren de droogte de baas te blijven en wil maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Gelderse boeren kunnen nu voor individueel advies en subsidie op maatregelen terecht bij gebiedsmakelaar Henk Jolink.
 

Van een papieren opgave naar een praktische aanpak voor op het boerenerf

Kadaster en LTO Nederland: twee heel verschillende partijen die elkaar vinden in de praktijkgerichte aanpak van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Met ingang van 2021 wordt de samenwerking met nog eens 7 jaar verlengd. Marjolein Jansen (rechts), lid Raad van Bestuur bij het Kadaster en Trienke Elshof (links), portefeuillehouder Gezonde omgeving LTO Nederland blikken terug en kijken vooruit. “Er is één gezamenlijke boodschap, dat is belangrijk."

Groningse en Friese melkveehouders benutten meststoffen steeds beter

In ons project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland, werken melkveehouders al jaren aan kringlooplandbouw met de KringloopWijzer. Om te kunnen zien wat de resultaten zijn van het harde werken de afgelopen drie jaar zijn van 104 melkveebedrijven in Groningen en Friesland de KringloopWijzers geanalyseerd.
 

Water vasthouden op je perceel is belangrijker dan ooit tevoren

Sloot dempen, drainage aanbrengen.

In Lievelde heeft melkveehouder Rob Groot Kormelinck een sloot op zijn perceel aangekocht van het Waterschap en de sloot vervolgens gedempt. Dit, om water op zijn perceel beter vast te kunnen houden.

Rob Groot Kormelinck zit met zijn bedrijf op het Winterswijks Plateau. Hoge grond, zo’n 25 meter boven het NAP. “Er zijn weinig sloten op mijn perceel voor de aan- en afvoer van water. In dit gebied kunnen geen waterbronnen worden geslagen en dus kun je geen grondwater oppompen.”

Natuurlijk systeem in bodem benutten om water vast te houden

Op een koude, maar heldere decemberochtend zijn we op het melkveebedrijf van Luc Ratering in Lievelde. We praten over stroomgebied Baakse Beek en over ‘Elke druppel de grond in’ waar Waterschap Rijn en IJssel initiatief toe neemt.

Hoe breng je een watersysteem rond een perceel op orde?

In het natte seizoen bezig zijn met droogte? Voor Daniël Nieuwenhuis en Matheijs Pleijter momenteel dagelijkse kost. Veel agrarische ondernemers in grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen bereiden zich nu al voor op wederom een droog jaar. Zij willen het watersysteem van hun agrarische percelen verbeteren. Het duo – Nieuwenhuis namens Waterschap Rijn en IJssel, Pleijter als expert vanuit Aequator Groen & Ruimte – denkt mee met agrariërs en analyseert het watersysteem. “Wat gebeurt er met de regen zodra het op de bodem valt?”

Fiscaal voordeel bij maatregelen schoon erf

Heeft u plannen voor het aanpassen van uw erf? Wilt u maatregelen nemen op het erf om emissie te beperken? Dan is er goed nieuws: Met de Maatlat Schoon Erf kunnen agrariërs  hun investeringen in emissiearmere erven fiscaal voordelig uitvoeren. De regeling en certificatieschema is verlengd door het College van Deskundigen agro/food. 

Jacco Hoogendam nieuwe DAW-regiocoördinator in Noord-Holland

Jacco Hoogendam neemt per december het stokje over van Kees van Vuuren als regiocoördinator Noord-Holland bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Hoogendam: “Ik vind het belangrijk dat boeren vanaf het begin betrokken worden bij de planvorming en zal me daar ook voor inzetten.”
 
Jacco, jij bent sinds november werkzaam bij LTO Noord als beleidsadviseur bodem & water en gaat nu ook aan de slag als regiocoördinator van het DAW. Daarnaast ben je zelf ook akkerbouwer. Hoe helpt jou dat in je nieuwe functie?
Back to top