Nieuws

Kick-off Precisiebemestingscoöperatie Wassenaar

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in innovatieve technieken voor kringloopprecisiebemesting in de open teelten. Die technieken leveren geld op voor de boer en forse reductie van stikstofemissies en nitraatuitspoeling.

Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisiebemesting

De jaarlijks terugkerende Dag van Precisiebemesting is hét moment voor agrariers en loonwerkers om bijgepraat te worden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisiebemesting. Het thema van dit jaar is 'precisiebemesting met circulaire meststoffen: veel vliegen in een klap'. Op vrijdag 29 november wordt de Dag van Precisiebemesting gehouden op de campus van de Wageningen University & Research. Aanmelden kan via de website Smart Fertilization Day
 

Waterschaps- en landbouwbestuurders bijeen om richting DAW te bepalen

Wat zijn de opgaven op het gebied van agrarisch waterbeheer per regio? En hoe kunnen waterschap en agrariërs die uitdagingen gezamenlijk oppakken? Over die vragen bogen bestuurders en ambtenaren van waterschappen, LTO en ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterbeheer zich tijdens een bestuurlijke bijeenkomst over de DAW-Impuls.  
 

Een jaar lang Bodem-UP: 250 deelnemers aan de slag met bodemverbeterende maatregelen

 Het is niet altijd even gemakkelijk om een goede en effectieve maatregel te vinden en uit te voeren, constateert projectleider  Marijgje Wijers na een jaar Bodem-Up. "Het weer is daarbij een onvoorspelbare factor." Het project  loopt nu een jaar en al 250 deelnemers zijn in Brabant met ondersteuning van BodemUp adviseurs aan de slag gegaan met bodemverbeterende maatregelen. De Ddeelnemers doen al veel op het gebied van de bodem: "Iedereen is op zijn eigen manier bezig met lange termijn bodembeheer."

Akkerbouwer constateert meer leven langs zijn akkers door ANOG-project

In plaats van een halve meter teeltvrije zone, hanteert akkerbouwer Gert Baas uit Vriescheloo (Groningen) een bufferstrook van 3 meter. De drie meter brede zone heeft hij ingezaaid met mengsel van verschillende zaden met als doel de waterkwaliteit in de sloot te verbeteren en insecten te trekken als natuurlijke plaagbestrijding. 
 

Schoon Erf Schoon Water Akkerbouw Fryslan van start

Friese akkerbouwers en loonwerkers gaan erfafspoeling aanpakken. Zij hebben zelf om het project voor de akkerbouw gevraagd nadat bleek dat project Schoon Erf,  Schoon Water in de melkveehouderij succesvol was.

In het oppervlaktewater worden nog regelmatig gewasbeschermingsmiddelen gevonden. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en voor het imago van de sector. Bovendien vrezen boeren dat middelen worden verboden. Daarom vinden ze een proactieve houding van de sector nodig. In Schoon Erf, Schoon Water maken boeren een erfplan om emissie tegen te gaan.

Ervaring boomkweker met bodemscan

Uitvoeren van de Veris scan bij een boomkwekerij

Kees Sukkel van de gelijknamige Boom- en spillenkwekerij in Kesteren  heeft een Veris scan van een van zijn percelen laten maken. De scan geeft inzicht in de pH, hoogteligging, hoeveelheid organische stof, EC, CEC en lutum. De taakkaarten die op basis van die informatie worden gemaakt, kunnen gebruikt worden voor precisiebekalking- en bemesting van het perceel. "Door meststoffen efficienter in te zetten, bespaar je uiteindelijk kosten", verwacht de boomkweker. 

Startbijeenkomst RECUPA

Wist je dat de regio Hoogstraten-Breda dé topregio is voor de productie van aardbeien in Noordwest-Europa? Voor die productie is wel ontzettend veel water voor nodig. Water dat momenteel op veel plaatsen nog niet of onvoldoende hergebruikt wordt.

Bovendien komen voedingsstoffen en middelen voor bemesting en gewasbescherming nog onnodig vaak in afwateringssloten, vaarten en rivieren terecht. Hierom is RECUPA gestart, het Interreg-project Vlaanderen-Nederland voor de aarbeienteelt.

Geslaagde aftrap project ‘Van bodemkennis naar bodemkunde’

Bodembeleefdag met veel belangstelling

Onlangs is het project Van bodemkennis naar bodemkunde in het Noorden van Nederland officieel gestart. De aftrap vond 3 oktober plaats met een succesvolle bodembeleefdag op de SPNA-proefboerderij Ebelsheerd. Goed bodembeheer voor een duurzame landbouw in Noord-Nederland, daar staat dit project voor. 

Blog: De waarde van boerentrots

Verkoop van producten op de boerderij

De boer voelt zich niet meer gewaardeerd. En de consument voelt afstand tot voedsel, waardoor voedsel makkelijker verspild wordt. Dat is wat de boer zo’n pijn doet. Dat brengt me op de hamvraag: hoe kunnen boeren en burgers (weer) met elkaar in contact komen?

Caroline van de Veerdonk, namens partners van Rijn-West aanjager van de DAW-impuls, schreef er een blog over.

Lees het blog 'De waarde van boerentrots'

Back to top