Nieuws

Onkruidbestrijding met combinatie van maatregelen

Herbiciden zijn nu nog een belangrijke basis voor onkruidbeheersing in de akkerbouw en vollegrondsgroenten. Herbiciden zijn betrouwbaar en efficiënt, alleen de beschikbaarheid staat onder druk door veranderend beleid op zowel landelijk als Europees niveau. De verwachting is dat onkruidbestrijding in de toekomst een combinatie van diverse maatregelen gaat zijn. Onlangs werd hierover een factsheet gepubliceerd. Lees de samenvatting hieronder.

Hoe akkerranden bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding

Plagen hoeven niet altijd met chemische middelen te worden bestreden, dat kan ook met behulp van natuurlijke vijanden. Onlangs is een factsheet gepubliceerd dat onder andere antwoord geeft op de volgende vraag: ‘Hoe kan een akkerrand bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding?’. Je leest er meer over in dit artikel.

Akkerbouw zet stappen in emissiereductie gewasbescherming

De akkerbouwsector maakt werk van de aanpak van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. De normoverschrijdingen laten een dalende trend zien. Er ligt nog een opdracht om de normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewateren te halen: het doel is nagenoeg geen emissies naar het oppervlaktewater in 2030. Anderzijds zijn er volop mogelijkheden om met vrij praktische maatregelen emissies en milieu-impact te reduceren.

Gebiedsgerichte aanpak op maat om norm te halen

Het grondwater in de meeste gebieden met klei- en veenbodems voldoet aan de nitraatnorm van maximaal 50 mg per liter. De uitdaging zit 'm volgens WUR-onderzoekers Gerard Velthof en Erwin van Boekel (in de grondwaterbeschermingsgebieden) in het zuidelijk zandgebied en het lössgebied. "Daar ga je het met alleen bemestingsmaatregelen en middelvoorschriften niet redden, maar moet je samen met lokale stakeholders gebiedsgericht maatwerk bieden en en denken aan gewasrotatie of andere, minder uitspoelingsgevoelige gewassen. Dit interview stond in Waterspiegel van Vewin.

Vochtsensoren geven aardig beeld van vochtgehalte bodem

De meeste bodemvochtsensoren geven een redelijk beeld van het vochtgehalte van de bodem. Het bepalen van de exacte hoeveelheid bodemvocht is voor veel vochtsensoren echter lastig. Trends in de bodemvochtvoorziening worden beter weergegeven, blijkt uit een test van een tiental bodemvochtsystemen. De test met bodemvochtsensoren is uitgevoerd in het kader van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Versterkte Kennisverspreiding: Praktische kennis op persoonlijke en toegankelijke manier bij de boer brengen

Agrarisch Nederland kent een imposant en internationaal fameus kennislandschap. Er wordt veel theorie- en praktijkonderzoek gedaan naar ‘de goede landbouwpraktijk’, er zijn tientallen demo- en proefbedrijven en er zijn talloze kennisinstituten en agrarische opleidingen. “Kennis is vaak het probleem niet “Kennis vindbaar en toepasbaar maken voor de boer en tuinder, daar is nog een flinke slag te slaan”, stelt Marieke van Leeuwen, de LTO Noord-projectleider voor het DAW-spoor Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie.

‘Goed om de praktijk te zien en te voelen’

Met letterlijk de wind in de rug bezocht het DAW Kernteam op 17 februari grondwaterbeschermingsgebied ’t Klooster (Achterhoek). In gesprek met de boeren uit het gebied over de opgaven waar zij tegen aanlopen en de maatregelen die ze samen met het waterschap nemen. “Het is goed om in de praktijk te zien en te horen wat boeren nodig hebben van het DAW”, aldus een DAW Kernteamlid.

Interessante inzichten uit project Grondig Boeren met Mais

Voor het Limburgse project Grondig Boeren met Mais zijn naast de teelt- en oogstgegevens en de N-restant cijfers van november ook de resultaten van de maisdemo’s bij vier Limburgse bedrijven binnen. Deze cijfers zijn onlangs besproken met de vier bedrijven, Waterschap Limburg en regio-coördinator Arend Jan Cuperus van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Uit de resultaten zijn een aantal nieuwe inzichten gekomen. 

Jonge boeren gaan de uitdaging aan met het Spel van de Toekomst

Is er toekomst voor jonge akkerbouwers? Volmondig ja zeggen de zo’n 17 jonge boeren tijdens een excursie op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, in het kader van het DAW-project Boer van de Toekomst. “Maar we boeren over tien jaar wel op een andere manier dan nu.” Hoe? Via het Spel van de Toekomst gaan ze daarover in gesprek met elkaar en met onderzoekers van de WUR. Ook met een groep naar de Boerderij van de Toekomst? De eerstvolgende mogelijkheid is donderdag 10 maart. 

Back to top