Nieuws

Project Wel goed water geven slaat aan

Druppelirrigatie is een van de maatregelen die bijdraagt aan verbetering van de waterhuishouding op het perceel.

In Noord-Brabant werken boeren met enkel een houten plankje aan het vasthouden van hemelwater. Het is de meest laagdrempelige actie van het project Wel goed water geven (ZLTO) waarbij agrariërs en waterschappen samen werken aan het vasthouden en hergebruiken van water. 
 

Verhuizing hazelnootbomen voor bufferstrook 2.0

Bufferstrook 2.0 is een strook tussen sloot en landbouwperceel beplant met bijvoorbeeld hazelnootbomen.

Ruim honderddertig hazelnootbomen van circa tien jaar oud zijn onlangs van Limburg naar Gelderland overgebracht. De bomen zijn bij drie agrarische ondernemers rond Zutphen opnieuw geplant als bufferstrook 2.0.

Maatregelen bij boeren en landeigenaren moeten nieuwe droogteschade voorkomen

De gevolgen van de droogte van vorig jaar zijn tot in het voorjaar van dit jaar voelbaar. Reden voor waterschappen en boeren om alles op alles te zetten voor voldoende wateraanbod voor de gewassen. Extra stuwen en afsluiters van duikers kunnen daarbij helpen.Waterschap Rijn en IJssel heeft verschillende maatregelen genomen om het water langer vast te houden. Onder het motto ‘elke druppel de grond in’ is boeren, landeigenaren en particulieren gevraagd het water vast te houden.

Berm- en slootmaaisel is waardevolle compost

De composteermachine belucht de organische reststromen. Uiteindelijk ontstaat compost, goed voor de bodem.

Ruim veertig boeren leerden tijdens de excursie Gelderse Vallei van het door DAW gefinancierde project Vruchtbare Kringloop Gelderland meer over compostering. Op het bedrijf van Van den Hengel in Achterveld verwerken vader en zoon reststromen tot waardevolle compost. 
 

Landbouw op peil Vechtstromen: Subsidiepot voor agrariërs voor verbetering bodem- en waterbeheer in Overijssel is geopend

Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen (provincie Overijssel) kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren.

Drentse waterwinningsboer: kom in beweging

Bord waterwingebied

Boeren rond vier kwetsbare waterwingebieden in Drenthe moeten in beweging komen om de uitspoeling te verminderen. Die oproep deed regionaal LTO-bestuurder Jan Bloemerts deze week bij twee voorlichtingsbijeenkomsten.

Bufferboeren laten zich bijpraten over vanggewas bij maïs

Bufferboeren op proefboerderij Vredepeel

Zo’n 15 boeren die deelnemen aan het project Bufferboeren Veghel hebben zichafgelopen week laten bijpraten en inspireren over vanggewassen op proefboerderij PPO Vredepeel in Noord-Limburg.

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Die stoffen komen in de bodem en het water terecht als het gewas ze niet genoeg opneemt. Het is de kunst om de stikstof zo veel mogelijk voor november uit de grond te krijgen – alles wat dan nog aanwezig is wordt uitgespoeld, zeker op zand- en lössgrond.

Loonwerkersbijeenkomst over bodemanalyse

Loonwerkers die deelnemen aan Vruchtbare Kringloop Overijssel waren in februari uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst bij het demoveld Ambt Delden. Jan Willem Lammers van Groeikracht vertelde over het belang van de bodemanalyse. Onderwerpen als gebruik van Roundup (glyfosaat), samenwerking met de melkveehouder, wisselteelt en bekalken van het perceel kwamen voorbij.
 

Schoon drinkwater vraagt om goed boeren

Boeren bij de nieuwbouw van Vitens. Foto door Berrie Klein Swormink via Nieuwe Oogst

Boeren rond de grondwaterwinning Herikerberg-Goor spannen zich in om het grondwater zo min mogelijk te belasten. Vorige week kwamen ze naar de nieuwbouw van waterbedrijf Vitens in Goor. Voor de boeren vormt werken aan een betere bodem de sleutel naar het verminderen van verliezen en betere bedrijfsresultaten.

Back to top