Nieuws

Nieuwe subsidie waterbeheer voor landbouwbedrijven in Groningen

 Organisaties en bedrijven in de agrarische sector kunnen van 26 februari 2018 tot 30 april 2018 subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater. De provincie Groningen heeft samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest subsidie beschikbaar gesteld voor maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De maatregelen sluiten aan bij de internationale doelen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn.

Onderzoek bevestigt noodzaak bodemverdichting aan te pakken

Bodemverdichting is het samendrukken van de bodem door druk van boven, bijvoorbeeld door het gebruik van zware rooimachines. Dat gaat ten koste van de poriën in de bodem. Eerder onderzoek liet al zien dat 45% van de landbouwgrond in Nederland hiermee te maken heeft.  Boeren ervaren de problemen, zoals minder opbrengst en meer risico´s. Nieuw onderzoek in Noord-Nederland geeft meer inzicht in de aantallen.
 

2,8 miljoen euro extra voor waterbeheer op en rondom het boerenerf in Overijssel

Ondertekening van het bestuursakkoord agrarisch waterbeheer

Op 7 februari tekenden de provincie Overijssel, de waterschappen (Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en Ijssel) en LTO-Noord het bestuursakkoord over aanvullende financiering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Overijssel. In Overijssel komt via subsidies 2,8 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten om het agrarisch waterbeheer op het boerenerf te verbeteren. Dit komt bovenop het geld dat via het Europese plattelandsontwikkelings-programma beschikbaar is.

Boeren krijgen ton voor schoon water

'Mijn koeien lopen buiten en ze drinken uit de sloot. Waterkwaliteit is daarom een heel voornaam ding.' Dat zegt Marco Hofstede. Het hoogheemraadschap van Delfland gaat boeren als hij €100.000 subsidie geven om te voorkomen dat vervuild water van hun erf in het opervlaktewater komt.
 

Bestuursovereenkomst grondwaterbescherming

Tussen drinkwaterbedrijven, ministeries, IPO en LTO is een bestuursovereenkomst getekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over de aanpak van circa 40 grondwaterbeschermingsgebieden. Gebieden waar de emissies van nutriënten nog ruim boven de norm uitkomen.
 

Subsidie voor 100 boeren in Noord-Drenthe

Akkerbouwers en melkveehouders in het Drentse deel van waterschap Noorderzijlvest krijgen subsidie om nog dit jaar maatregelen te treffen om de uitstroom van gewasbeschermingsmiddelen of nutriënten van hun erven naar het oppervlaktewater te verminderen.

Congres over druppelirrigatie in Noord-Nederland

Foto: Nieuwe Oogst

Druppelirrigatie ('drip') is een irrigatiemethode, waarbij water bij de planten wordt gedruppeld door een stelsel van leidingen, slangetjes en druppelaars. In kassen wordt het al lang gebruikt, maar in het open veld is er nog niet zo veel ervaring mee. Sinds 2014 is er in een project ervaring opgedaan met druppelirrigatie in zetmeel-, consumptie- en pootaardappelen, uien en lelies. Dinsdag werden de resultaten tijdens een symposium in Groningen gepresenteerd.

'Belastingverhoging onterecht, kijk naar DAW'

Volgens Jakob Bartelds, bestuurder LTO Nederland, krijgen landbouwers onterecht waterschapsbelastingverhogingen opgelegd, wanneer de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.
 
‘Vanuit de sector wordt steeds meer gedaan om de kwaliteit van het water te verbeteren. Daardoor hoeft het waterschap minder te investeren en dat scheelt kosten.’ Bartelds wijst daarbij onder meer op de eigen inspanningen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de initiatieven vanuit de glastuinbouw. Ook over andere punten in het voorstel is de landbouworganisatie kritisch.

Samen op zoek naar oorzaken stagnerende waterkwaliteit in Friesland

Wetterskip Fryslân en Stichting Mesdag Zuivelfonds gaan samen op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan vooruitgang in de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Na een periode van structurele verbetering is de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater de afgelopen 10 jaar nog maar nauwelijks afgenomen.
 
Lees meer op de website van het Wetterskip Fryslân

Melkveehouder Kievit: ‘Met goed bodembeheer is winst te halen’

In het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Mais’ in Drenthe werken Wageningen University & Research en bedrijfsleven samen aan alternatieve duurzame teeltmethodes voor gangbare maïsteelt in Drenthe. Melkveehouder Kievit uit Bunne is een van de negen satellietbedrijven die deelnemen aan het project. “De reden dat ik meedoe is dat ik graag de bodemkwaliteit wil verbeteren. Met goed bodembeheer is winst te halen.”

Back to top