Nieuws

Excursie onderzaai/ vanggewas in Gelderland

Wat is goed voor de bodem, de structuur, doorworteling en hoeveelheid organische stof? Op het demoveld in Schalkhaar (Deventer) worden diverse onderzoeken en proeven gedaan naar o.a. onderzaai van een vanggewas in mais. Op het perceel worden proeven gedaan met verschillende vormen van teelt van voedergewassen en bemesting, denk aan bewerkte en onbewerkte rundveedrijfmest, met en zonder onderzaai van groenbemesters, rotatieteelt en gebruik van organisch materiaal zoals Bokashi.

Peilgestuurde drainage houdt vocht in de bodem

Het land is nog groen op de percelen van Nico Neppelenbroek. Een zelfbedacht systeem van peilgestuurde drainage houdt het vocht in de bodem van maatschap Neppelenbroek in Zuidwolde. Daardoor hoeft de agrarier de regenhaspel op de gedraineerde percelen niet uit te rollen. Maatschap Neppelenbroek is een demonstratiebedrijf Boeren met bodem en water van het DAW. Het doel: een hogere landbouwproductie en verbeterde waterkwaliteit- en kwantiteit. 

Focus op de praktijk bij bodemopleiding DAW en stichting Veldleeuwerik

Negen agrarische adviseurs volgen momenteel de opleiding bodemcoach. De opleiding is met dank aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ontwikkeld in samenwerking met stichting Veldleeuwerik en Aeres Hogeschool. De adviseurs willen agrariërs nog beter kunnen adviseren over wat nodig is voor een gezonde bodem en goede gewasopbrengst. Wat leren de toekomstige bodemdeskundigen precies? 8 vragen aan initiatiefnemer Henk Westerhof van Stichting Veldleeuwerik.

Kennis over klimaatadaptatie

Klimaatverandering raakt ons allemaal, maar boeren nog wel het meest! Er is onder boeren grote behoefte aan kennis en middelen om goed voorbereid te zijn op de toekomst: klimaatadaptatie. Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bieden we ondersteuning om boerenbedrijven voor te bereiden op de toekomst. Met het DAW stimuleren wij de uitwisseling van kennis over het verbeteren van de bodemgezondheid en waterkwaliteit- en kwantiteit tussen waterschappen en boeren en tussen boeren onderling.

Cursus: landbouw en waterkwaliteit

Deze cursus gaat over de bodem én de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en de meststoffenwet.

Van bodemkennis naar bodemkunde

Goed bodembeheer is het fundament voor een duurzame landbouw. Een goed functionerende bodem helpt bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Het leidt tot gezondere gewassen en gezonder veevoer. Goed bodembeheer zorgt voor minder afspoeling en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en draagt bij aan een gezond ecosysteem. In dit project wordt kennis over de bodem op toegankelijke wijze gedeeld via o.a. bodemavonden en een bodemcursus in Groningen, Friesland en Drenthe.

Leer wat u kunt doen tegen bodemverdichting, kom naar de demo!

Wilt u weten wat u kunt doen tegen bodemverdichting? Kom dan op woensdag 10 juli naar de demomiddag in Oudega (DFM), onderdeel van het project ‘Bodemverdichting Fryslân’.

Onderzoek toont aan dat 45% van de bodem in Nederland in meer of mindere mate is verdicht. Bodemverdichting verslechtert de bewerkbaarheid van de grond. Bovendien beperkt het de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas, met lagere gewasopbrengsten tot gevolg.

Minister Schouten: DAW is voorloper in kringlooplandbouw

In het medio juni gepresenteerde realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ focust landbouwminister Carola Schouten op kringlooplandbouw. Erg blij zijn we dat minister Schouten meerdere keren het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer als voorbeeld en voorloper noemt. 

Goedbezochte demonstratiemiddag in Smilde

Maatregelen voor verminderen emissie vanaf perceel én erf
Het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel én het erf. Dat stond centraal tijdens de demonstratie afgelopen vrijdag bij Eleveld Smilde BV, in Smilde. Ruim 50 bollentelers, akkerbouwers, adviseurs en medewerkers van provincie en waterschappen kwamen op de dag af. De dag werd georganiseerd vanuit de projecten ‘Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa’ en ‘Schoon erf, schone sloot beheergebied Waterschap DOD’.

Deelnemers gezocht voor diverse DAW-projecten in Noord-Nederland

Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) presenteren op dinsdag 9 juli diverse projecten zich op de Open Dag van SPNA. De open dag vindt plaats van 13.00 tot 19.00 uur, op de proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl. In meerdere projecten is nog ruimte voor deelnemers!

Back to top