Nieuws

Tweede openstelling subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De provincie Groningen stelt voor de tweede keer samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater in onze provincie. De activiteiten moeten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en aan de internationale doelen, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn. Tevens wordt er bijgedragen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering, zoals een lange droogteperiode.

Uitnodiging: notenteelt iets voor u?

Notenteelt verbetert de bodem, produceert plantaardige eiwitten en kan een nieuw verdienmodel zijn. Notenteelt kan goed gecombineerd worden met uw bestaande bedrijfsmodel. Bijvoorbeeld als akkerrand, bufferstrook of volvelds. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden en wilt u meer weten over het starten met notenteelt, de teelt en de markt? Kom naar onze informatieavond!

Datum: donderdag 13 december 2018
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Het Onderholt, Enzerinckweg 10, 7251 KA Vorden

BodemUP voor het peloton

Met het project `BodemUP' wil ZLTO het grote peloton bereiken als het gaat om het verbeteren van het bodembeheer. Te beginnen in de uitspoelingsgevoelige zandgronden in acht grondwaterbeschermingsgebieden.

Nominaties voor de Waterinnovatieprijs

De nominaties voor de Waterinnovatieprijs zijn onlangs bekendgemaakt. Onder de genomineerden zitten twee initiatieven uit de agrarische sector waarbij leden van ZLTO zijn betrokken. Het gaat om Cooperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland in Dinteloord en een MaxiMi-pilot (Maximale Milieuprestatie met Minimale inspanning) in het gebied Westerbeek-Peelkanaal. In totaal zijn 124 inzendingen binnengekomen, waarvan er twaalf zijn genomineerd.

Sensoren houden waterkwaliteit in de gaten

In het gebied Westerbeek-Peelkanaal is begin deze maand op het melkveebedrijf van Jos Verstraten in Westerbeek het startsein gegeven voor een MaxiMi-pilot (Maximale Milieuprestatie met Minimale inspanning).

Deze pilot is erop gericht om met sensortechniek de relatie tussen agrarisch bodemgebruik en waterkwaliteit scherper in beeld te brengen. Dit moet ertoe leiden dat boeren in de toekomst over gegevens beschikken waardoor ze beter kunnen sturen op waterkwaliteit.

Waterkaravaan naar initiatiefrijke agrariërs

Op 11 oktober ging KRW-deelstroomgebied Rijn-west met de Waterkaravaan op pad. In het kader van de DAW-impuls bezochten mensen van waterschap, provincie, rijk en DAW/LTO enkele agrarische ondernemers in de bollenstreek en in de Krimpenerwaard. Inspirerende en gedreven mensen die hun bedrijfsvoering met een blik op de toekomst vergroenen.

Melkveehouder richt baggerdepot in als waterberging voor pieken

Foto: Nieuwe Oogst

Melkveehouder Harold Vlooswijk uit Papekop heeft een voormalig baggerdepot op zijn perceel ingericht als piekwaterberging. De verwachting is dat de berging een tot twee keer per tien jaar nodig is voor de duur van ongeveer een week.

Deze nieuwe 'blauwe dienst' is ontwikkeld in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Lange Ruige Weide en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), op initiatief van de boer zelf. Als de waterberging niet wordt ingezet, is de locatie in gebruik als grasland.

Excursie Flexibel Peilbeheer - 18 oktober

Op het bedrijf van Joan Beernink in Beltrum (Achterhoek) wordt donderdag 18 oktober een excursie georganiseerd. Het bedrijf heeft 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee op 50 hectare grond. Het bedrijf heeft enkele jaren ervaring met boerenstuwen en peilgestuurde drainage. De directe voordelen van deze maatregelen volgens Beernink: " We houden langer water vast, waardoor we later starten met beregenen in de drogere perioden. En de gedraineerde percelen zijn beter berijdbaar in het voorjaar”.

Waterkwaliteit: glastuinbouw timmert aan de weg

2018 lijkt een jaar van extremen te zijn stelde Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland tijdens het WaterEvent vanmiddag. “Na de vele regen in het voorjaar was het bijna ondenkbaar dat tweeënhalve maand later extra leidingwater ingezet moest worden – en soms zelfs oppervlaktewater aangevoerd – om voldoende water te hebben.”

Erfafspoeling voorkomen - subsidie voor maatregelen

‘Als we ons erf met sleufsilo’s en kuilvoerplaten opnieuw zouden moeten aanleggen volgens de nieuwste inzichten, praat je over een investering van enkele tonnen’, stelt melkveehouder Wilco Hilhorst. ‘Gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden.’

Back to top