Nieuws

Verslag excursies Bufferboeren 2017

Projectgroep en deelnemende boeren hebben de afgelopen maanden enkele excusries georganiseerd, om zo kennis op te doen en ervaringen uit te wissele. De groep bezocht onder andere nedrijven in Loosdrecht en Aarle-Rixtel.
 
Download hieronder de de pdf voor een verslag van de excursies

Pilotproject Bodem APK werkt aan optimaliseren bodem in Veenkoloniën

In het najaar van 2017 is het pilotproject Bodem APK (Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering) van start gegaan met akkerbouwers en veehouders uit de Veenkoloniën. Hierin gaan 30 deelnemers aan de slag met het verbeteren van hun bodem aan de hand van een bodem- en waterplan. Akkerbouwer Sijbenga uit Hooghalen is een van de deelnemers. 'Ik wil graag duurzaam omgaan met mijn bodem.

Schoon water is een blijvende uitdaging

Het programma Schoon Water boekte afgelopen jaren weer winst voor de waterkwaliteit in Noord-Brabant. Dat blijkt uit de zojuist gepubliceerde Schoon Water rapportage.
 

Waterkaravaan op bezoek bij Vruchtbare Kringloop Overijssel

Een groep ambtenaren vanuit diverse provincies, ministerie van Landbouw, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Regiebureau POP namen een kijkje bij het innovatieve project Vruchtbare Kringloop Overijssel. Op 17 november gingen zij op excursie met de unieke Waterkaravaan-bus naar het demoveld in Schalkhaar.

Systeemgerichte drainage tegen bodemdaling in Flevoland

Spaarwater Flevoland

Bodemdaling is een probleem in Flevoland. Kan systeemgerichte drainage dat oplossen? Donderdag 8 december trok een groep agrariërs en mensen van waterschap, provincie en Rijkswaterstaat en LTO langs proeflokacties van het project Spaarwater Flevoland. Het antwoord is: gedeeltelijk.
 

Peilgestuurde drainage wint ZLTO Initiatiefprijs

Een systeem om water uit te natte gronden op te pompen en dit te gebruiken voor te droge gronden. Daarmee heeft graszodenkweker Léon Steenbergen uit Vinkel (links op de foto) de ZLTO Initiatief Juryprijs 2017 gewonnen. De prijs, die bestaat uit een sculptuur en 2.500 euro, is donderdagmiddag door ZLTO-directeur en juryvoorzitter Elies Lemkes (rechts) uitgereikt op het ZLTO Congres in Den Bosch, 14 december jl.
 

Subsidie voor waterbesparende maatregelen in Rivierenland

Agrarische bedrijven in het Rivierengebied kunnen financiële steun krijgen voor het nemen van innovatieve water-besparende maatregelen. De stimuleringsregeling geldt voor landbouwbedrijven en  bestaat uit 25% of 40% van de investeringskosten. Het gaat om nieuw-te-nemen maatregelen op uw bedrijf.

1600 deelnemers voor 'Schoon Erf, Schoon Water'

Sylvia Koenders van Projecten LTO Noord en Kees Munting van Wetterskip Fryslân krijgen inmiddels al vragen uit andere sectoren. Of ze niet ook mee mogen doen. Dat zegt iets over het succes van het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’. Met 1600 aanmeldingen neemt veel meer dan de helft van alle Friese melkveehouders deel. Koenders vermoedt dat vooral de positieve reacties uit het veld, agrariërs hebben gestimuleerd mee te doen. ‘Dat werkte als een olievlek.’

Schoon erf levert korting op

Foto: Nieuwe Oogst

De Maatlat Schoon Erf wordt vanaf januari 2018 van kracht. Boeren worden aangespoord investeringe nte doen die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Via een belastingvoordeel kunnen ze een deel van de investeringen terugkrijgen.
 

'Boeren met bodem en water' van start gegaan

Zoontje Tom van agrariër Nico Neppelenbroek trekt samen met bestuurder Henk Oegema van Waterschap Drents Overijsselse Delta (links) en gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe (midden) de schuif omhoog. Rechts Nico Neppelenbroek.

Op het agrarisch bedrijf van de familie Neppelenbroek in het buitengebied van Zuidwolde ging donderdag 23 november het project ‘Boeren met bodem en water’ officieel van start.  Dit project wordt uitgevoerd onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarmee in Drenthe agrariërs, provincie en waterschappen beter willen samenwerken. Neppelenbroek stelt zijn bedrijf beschikbaar als demonstratiebedrijf voor agrariërs en andere geïnteresseerden.  
 

Back to top