Nieuws

Akkerbouwer constateert meer leven langs zijn akkers door ANOG-project

In plaats van een halve meter teeltvrije zone, hanteert akkerbouwer Gert Baas uit Vriescheloo (Groningen) een bufferstrook van 3 meter. De drie meter brede zone heeft hij ingezaaid met mengsel van verschillende zaden met als doel de waterkwaliteit in de sloot te verbeteren en insecten te trekken als natuurlijke plaagbestrijding. 
 

Schoon Erf Schoon Water Akkerbouw Fryslan van start

Friese akkerbouwers en loonwerkers gaan erfafspoeling aanpakken. Zij hebben zelf om het project voor de akkerbouw gevraagd nadat bleek dat project Schoon Erf,  Schoon Water in de melkveehouderij succesvol was.

In het oppervlaktewater worden nog regelmatig gewasbeschermingsmiddelen gevonden. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en voor het imago van de sector. Bovendien vrezen boeren dat middelen worden verboden. Daarom vinden ze een proactieve houding van de sector nodig. In Schoon Erf, Schoon Water maken boeren een erfplan om emissie tegen te gaan.

Ervaring boomkweker met bodemscan

Uitvoeren van de Veris scan bij een boomkwekerij

Kees Sukkel van de gelijknamige Boom- en spillenkwekerij in Kesteren  heeft een Veris scan van een van zijn percelen laten maken. De scan geeft inzicht in de pH, hoogteligging, hoeveelheid organische stof, EC, CEC en lutum. De taakkaarten die op basis van die informatie worden gemaakt, kunnen gebruikt worden voor precisiebekalking- en bemesting van het perceel. "Door meststoffen efficienter in te zetten, bespaar je uiteindelijk kosten", verwacht de boomkweker. 

Startbijeenkomst RECUPA

Wist je dat de regio Hoogstraten-Breda dé topregio is voor de productie van aardbeien in Noordwest-Europa? Voor die productie is wel ontzettend veel water voor nodig. Water dat momenteel op veel plaatsen nog niet of onvoldoende hergebruikt wordt.

Bovendien komen voedingsstoffen en middelen voor bemesting en gewasbescherming nog onnodig vaak in afwateringssloten, vaarten en rivieren terecht. Hierom is RECUPA gestart, het Interreg-project Vlaanderen-Nederland voor de aarbeienteelt.

Geslaagde aftrap project ‘Van bodemkennis naar bodemkunde’

Bodembeleefdag met veel belangstelling

Onlangs is het project Van bodemkennis naar bodemkunde in het Noorden van Nederland officieel gestart. De aftrap vond 3 oktober plaats met een succesvolle bodembeleefdag op de SPNA-proefboerderij Ebelsheerd. Goed bodembeheer voor een duurzame landbouw in Noord-Nederland, daar staat dit project voor. 

Blog: De waarde van boerentrots

Verkoop van producten op de boerderij

De boer voelt zich niet meer gewaardeerd. En de consument voelt afstand tot voedsel, waardoor voedsel makkelijker verspild wordt. Dat is wat de boer zo’n pijn doet. Dat brengt me op de hamvraag: hoe kunnen boeren en burgers (weer) met elkaar in contact komen?

Caroline van de Veerdonk, namens partners van Rijn-West aanjager van de DAW-impuls, schreef er een blog over.

Lees het blog 'De waarde van boerentrots'

Zeeuwen met de Waterkaravaan naar Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland vult het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer op een eigen manier in, met hun Actieplan Bodem & Water. Een Zeeuwse delegatie van agrarisch ondernemers en anderen ging met de stichting MMM op pad om dat te bekijken.

Al duizend boeren geholpen met coach via Lanbouwportaal.nl

Foto: Marieke Duijn

Landbouwportaal Noord-Holland heeft de grens van 1000 deelnemers gepasseerd. Bloembollenteler Jeroen Brouwer uit Den Helder meldde zich begin september als 1.000e aan en gaat aan de slag met het verbeteren van de bodem op zijn perceel.

3 oktober Bodembeleefdag: leer de bodem beter kennen

Hoe brengt en houdt u de bodem in goede conditie? Wat doet bokashi op jouw perceel? Kom naar de Bodembeleefdag op donderdag 3 oktober op Proefbedrijf Ebelsheerd in Nieuw Beerta (Groningen) en leer over de verschillende mogelijkheden van duurzaam bodembeheer. U leert meer over groenbemesters, over niet-kerende grondbewerking en over de invloed van micro-organismen op de groei en gezondheid van planten. We laten de productie en toepassing zien van bokashi en bespreken de mogelijkheden van omschakeling naar biologische en natuurinclusieve landbouw.

4 oktober: emissievrij watersysteem bekijken in Bavel

Ben je benieuwd naar de nieuwste technieken op trayvelden? Graag verwelkomt Peter van der Avoird je om een toelichting te geven over nieuwe recirculatiesystemen. Velen van jullie vangen het water van de aardbeien trayvelden al op; er zijn echter nog veel vraagstukken voordat dit gerecirculeerd kan worden.

De komende tijd onderzoeken Peter en drie andere ondernemers in Nederland en Vlaanderen, samen met het waterschap, PCH, PSKW en ZLTO diverse aspecten.

Back to top